Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 24 februari - vecka 8
Debatt

Förstudien under all kritik

Foto: Helena Dahlgren

27 forskare vid Karlstads universitet dömer ut beslutsunderlaget för en etablering av Muminvärlden på Skutberget.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Karlstads kommun har ingått en avsiktsförklaring med finska företaget Muumimaailma Oy om att upplåta en del av Skutberget, som varit allmänhetens Vänernära friluftsområde sedan 1940-talet, för en inhägnad temapark. Som underlag för beslutet hänvisas på kommunens hemsida till en förstudie utförd av konsultbolaget Kaluna, i samarbete med Business Värmland, där uppdraget varit att väga för- och nackdelar för en etablering av Muminvärlden i Karlstad.

Vid en närmare granskning framstår emellertid förstudien som ett hafsverk. Som forskare och lärare arbetar vi dagligen med att förmå studenter genomskåda ogrundade påståenden samt genomföra självständiga undersökningar baserade på trovärdiga källor. Vi blir därför bekymrade över vilken typ av beslutsunderlag som letar sig fram till de förtroendevalda. Kaluna, som genomfört förstudien, anges tillsammans med bland annat kommunen och Muminvärlden som initiativtagare till den, vilket blir problematiskt eftersom initiativtagaren således ska utreda sitt eget initiativ.

Förstudien kännetecknas genomgående av iögonfallande brister. Det hänvisas till bilagor som inte står att finna. Tvivelaktiga generaliseringar om varumärke, turismtrender och målgrupper saknar adekvata belägg (och är i vissa fall, till exempel på s. 8 och 13, inte självklart tillämpliga på Sverige). Flera anvisade avsnitt saknas liksom två hela kapitel, däribland ”What’s in it for Karlstad?”, som borde ha varit den självklara utgångspunkten för studien. Frågan om Muminvärldens nytta för Karlstad ställs således men lämnas obesvarad. Ändock beslutar kommunen ingå en avsiktsförklaring med Muminvärlden. Brister i formalia kan anses oväsentligt men kan även vara tecken på att man är slarvig med fakta generellt vilket sänker förstudiens tillförlitlighet.

Andra fel, som tyder på en nära förbindelse mellan parterna snarare än slarv, är att önskningar och beskrivningar i förstudien flyter ihop. En förhoppning från Muminvärldens vd i avsnitt 6.3 upprepas i kapitel 7, som vore den ett sakligt konstaterande. Överlag får utvalda citat stort utrymme utan att sättas in i ett sammanhang. En uttryckt önskan från vd:n går igen i utredarnas egen slutsats att detaljplanen ”bør vara løs och flexibel” för att på sikt ”utvide parken och f.ex. bygga hotell eller en vattenpark i tilknytting till parken”.

Det sneda urvalet visar sig även i SWOT-analysen. Den ska också beakta svårigheter och hot men nämner överhuvudtaget inte frågor som kommer vara aktuella som miljökonsekvenser, allemansrätt, strandskydd eller Vänerstranden som skyddat riksintresse, trots att förstudien understryker att Muminvärlden måste ligga vid ett hav eller sjö och inbegripa kustlinjen.

Driftkalkylen anger som worst case-scenario 200 000 betalande besökare. Det är givetvis en uppskattning och inte ett självklart lägstavärde då det finns åtskilliga temaparker i Sverige med endast några få tusen besökare per år. I slutsatserna hävdas att nollpunkten för vinst inträder vid 180 000–200 000 besökare (150 000–250 000 i sammanfattningen) när driftkalkylen verkar indikera ett ”break even” vid cirka 220 000. Kanhända är den verkliga nollpunkten till och med högre eftersom någon tomträttsavgäld inte inkluderats i kalkylen. Vilken siffra är det som gäller? Oavsett den siffra man bör förhålla sig till kan konstateras att originalmuminvärlden i Nådendal 2015 endast kom upp i 171 000 betalande besökare – en siffra i nederkant av de alternativ som lyfts fram när vinst anses uppnås i Karlstad.

Utredarna utgår från att Muminvärlden ska attrahera 200 000–500 000 besökare, vilket är en påfallande stor spännvidd. Men den uppskattningen kommer ytterst från Muminföretaget självt (se förstudien s. 1; jfr SVT 26/4 2017). En partisk källa kan ha intresse att överdriva sina förtjänster, varför sådana uppgifter inte automatiskt är tillförlitliga. Men för att styrka trovärdigheten i de angivna siffrorna hävdas i sammanfattning/slutsatser att ”det pekes på i forstudien at mange konkurrenter har besøkstall på mellom 500–750.000 pr. år”. Då verkar det som om uppskattningen av besökare är kalibrerad mot verkligheten. Problemet är bara att det ingenstans i förstudien ”pekas” på detta. Av de 20 parker som listas i förstudien finns egentligen ingen som har besökssiffror inom detta intervall. (Möjligen hör Universeum hit, med drygt 500 000 besökare, och Kolmården, med 700 000. Men dessa siffror skrivs inte ut och rapportförfattarna ifrågasätter själva om Kolmården är en ”temapark”.) Författarna har valt att inte heller inkludera någon av alla de parker i Norden som har färre än 50 000 besökare (till dessa hörde det ökända Medeltidens värld i Götene, som snittade på 20 000). Det framgår inte vilka urvalskriterier man haft för temaparkerna men genom det valda förfarandet har medianvärdet för besökare till nordiska nöjes- och temaparker hamnat på ansenliga 350 000.

Om man bortser från de allra största nöjesparkerna som anges i förstudien, såsom exempelvis Legoland, Liseberg, Tivoli, med 1–4 miljoner besökare, så framstår det i förstudien därmed som om Muminvärlden i Karlstad har potential att kanske bli nordens största temapark, då den skulle kunna attrahera så många som 500 000 besökare. Med en sådan bild är det klart att Karlstads politiker inte vill gå miste om en Muminetablering. Men förhoppningen kan grusas av att den till betydande del bygger på ett luftslott.

Vi föreslår att kommunen tar fram ett korrekt underlag inför vidare beslut. Att fatta beslut på så bristfälliga grunder som nu föreligger reser frågor kring hur intresserade beslutsfattarna egentligen är av ett underlag som beskriver både positiva och negativa konsekvenser av en eventuell etablering. En ordentlig utredning skulle inge större förtroende för att beslut tas på riktiga grunder. Både Karlstads beslutsfattare och invånare förtjänar ett bättre underlag i en så viktig fråga som rör höga natur- och kulturvärden med konsekvenser för framtida generationer.

Kristian Petrov

docent idéhistoria

Eva Alfredsson Olsson

fil.dr sociologi

Lars Aronsson

professor kulturgeografi

Camilla Berglund

fil.dr kulturgeografi

Ann Bergman

professor arbetsvetenskap

Björn Billing

fil.dr idéhistoria

Nina Christenson

fil.dr biologididaktik

Per-Olof Fjällsby

fil.dr historia

Mikael Granberg

professor statsvetenskap

Solveig Granath

professor engelska

Lena Grip

fil.dr kulturgeografi

Ida Grundel

fil.dr kulturgeografi

Maria Holmgren Troy

professor engelska

Staffan Janson

professor folkhälsovetenskap & pediatrik

Cecilia Möller

fil.dr kulturgeografi

Patrik Möller

fil.dr idéhistoria

Mats Nilsson

fil.dr kulturgeografi

Dag Nordmark

professor litteraturvetenskap

Peter Olausson

fil.dr historia

Ulla Rantakeisu

professor socialt arbete

Klas Sandell

professor kulturgeografi

Bengt Starrin

professor socialt arbete

Mekonnen Tesfahuney

professor kulturgeografi

Michael Wherrity

fil.dr engelska

Johan Wijkmark

fil.dr engelska

Sofia Wijkmark

docent litteraturvetenskap

Peter Wikström

fil.dr engelska

Rätta oss
1 / 1

"Vi föreslår att kommunen tar fram ett korrekt underlag inför vidare beslut", skriver 27 forskare i ett upprop.

Aktuell artikel (1 av 8)
Förstudien under all kritik

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!