Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 18 januari - vecka 3
Debatt

Bristfälligt beslutsunderlag

Öppet brev till Karlstads kommunpolitiker angående Muminfrågan.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I debatten om Muminlandet på Skutberget framstår det ofta som om två intressen står mot varandra, friluftslivet mot ekonomin. Även om en temapark inkräktar på naturvärden och rekreationsmöjligheter så kommer den bli en ekonomisk framgångssaga till allas välsignelse. Men är det verkligen så?

På en presskonferens i slutet av april 2017 lanserade Karlstads kommun sina planer för en etablering av temaparken Muminvärlden på Skutberget. En utredning, benämnd "Forprosjekt på oppdrag av Karlstad Kommune”, verkar ha varit särskilt vägledande. Namngiven författare är det norska bolaget Kaluna AS, vars dotterbolag Kaluna Sverige AB också anges som en av initiativtagarna till idén om att få Muminlandet till Karlstad.

Såväl utformning som innehåll i rapporten lämnar mycket att önska. Där finns uppenbara brister, om inte rena felaktigheter, vilka borde mana till eftertanke hos de folkvalda och föranleda att följande frågor besvaras så skyndsamt som möjligt. Då kan medborgarna bilda sig en informerad uppfattning om vilka premisser som föranlett beslutet om kommunens avsiktsförklaring tillsammans med Muumimaailma OY.

Rapporten aktualiserar följande frågor:

1) Vem har beställt rapporten?

2) Vem har författat den utöver angivna Kaluna AS och bistått med brödtext och kalkylunderlag?

3) På vilket vis har SWOT-analysens svagheter och hot värderats innan avsiktsförklaringen ingicks?

4) Driftkalkylen som presenteras i rapporten rymmer som allra lägsta estimerade besöksantal (”worst case”) 200 000 betalande. Hur kan detta accepteras som rimligt utgångsläge för en satsning då Muminlandet i Nådendal endast hade 170 000 betalande besökare år 2015?

5) Vilken bolagsskattesats har tillämpats i driftkalkylens respektive kolumner?

6) Hur stor förväntas investeringen vara i nämnda kalkyl?

7) Vem säkerställer att investeringen görs och hur ser finansieringen ut vad beträffar Karlstads kommuns åtaganden i avsiktsförklaringen?

8) I det sedan tidigare etablerade bolaget Kaluna Sverige AB noteras i den senast reviderade årsredovisningen att kontrollbalansräkning underlåtits att upprättas. Varför har Karlstads kommun valt en samarbetspartner som inte följer aktiebolagslagen?

9) Hur stora kostnader har Kaluna AS respektive K. Sverige AB inneburit för kommunen totalt fram till dagens datum?

10) Vilka kostnader uppskattar kommunen att man kommer ådra sig i samband med en etablering av en temapark, avseende resor, förstudier, anpassning och utbyggnad av infrastruktur samt övriga erforderliga insatser för att omlokalisera befintliga aktivitetsområden på Skutberget?

11) Varför publicerades förstudien uppemot två månader efter det att lanseringen av temaparksidén ägt rum?

12) Varför saknas förstudiens åberopade bilagor?

13) Innehållsförteckningen stämmer inte med sidnumreringen, flera avsnitt lyser med sin frånvaro och hela det i innehållsförteckningen anvisade kapitlet ”What’s in it for Karlstad?” saknas ironiskt nog helt. Varför?

Systematisk vinkling av fakta i syfte att vinna mark för en etablering av en temapark är bekymrande. Exempelvis utgår utredarna oproblematiskt från ett betalande besöksantal på 300–500 000, samtidigt som potentiella problem med strandskydd, allemansrätt och Vänerstranden som skyddat riksintresse, ignoreras. En önskan från Muminlandets vd om att bygga ett hotell invid temaparken upprepas som om den vore en objektiv slutsats. Utredningen är partisk vilket är symptomatiskt för den jävsituation som tycks föreligga. Det går inte att samtidigt agera initiativtagare och utvärderare, ej heller att föra ett cirkelresonemang där man på förhand redan förutsatt vad man försöker bevisa.

Vi är för nyetableringar av företag vars verksamhet är till gagn för kommunen och dess invånare. Vägledande för de förtroendevalda måste emellertid alltid vara att lyhört lyssna in folkopinionen och att i sitt uppdrag själva kritiskt granska de beslutsunderlag som förevisas.

Vi ser fram emot klargörande svar på ovanstående 13 frågor.

Anders Holmberg

företagare

Kristian Petrov

universitetslektor

Bo Landin

journalist och filmproducent

Ulrica Larsson

landskapsarkitekt

Anders Lindhe

teknisk konsult

Göran Svensson

turismutvecklare

Peter Sörensen

företagare

Rätta oss
1 / 1

Skribenterna vill ha svar på 13 frågor angående en Muminpark på Skutberget. Foto: Privat

Aktuell artikel (1 av 8)
Bristfälligt beslutsunderlag

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!