Hoppa till huvudinnehållet

Karlstad – en stad till salu

Publicerad:
Kommunalråden Monica Bubholz (MP) och Anders Tallgren (S).
Kommunalråden Monica Bubholz (MP) och Anders Tallgren (S). Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vad vill Socialdemokraterna med vår stad?

Den socialdemokratiska ledningen, uppbackad av miljöpartisterna med centern som bisittare bygger ett Karlstad utifrån byggbolagens intressen och Vänsterpartiet har inget att säga.

Vid en genomgång av stadsbyggnadsnämndens protokoll och beviljade bygglov finns ingen självständig alternativ politik från något av partierna om hur vår stad skall utformas.

Avsaknaden av en egen vision för Karlstad blir också tydligt, när jag läser i lokalpressen hur Anders Tallgren (S) och Monika Bubholz (MP) motiverar det allt ivrigare byggandet och förtätningen av Karlstad.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Tallgren, tillika socialdemokratiskt kommunalråd, har markerat vid upprepade tillfällen det viktiga i att byggbolagen investerar och bygger utifrån de företagsintressen de representerar och att kommunen erbjuder entreprenörerna ett gott företagsklimat.

Målsättningen att Karlstad skall växa och måste växa ligger som en övergripande mall för stadsbyggnadsnämndens agerande. Stadsbyggnadsdirektören påstår till och med att ”Det är naturligt för en stad att växa (…) Genom att utveckla och förtäta”…och bygga på höjden är då något positivt när kommunledningen sätter likhetstecken mellan begreppet utveckla=höga hus.

Detta urbana storstadsvurmande visar sig också i de ofta förekommande planerna och byggloven för enstaka höghus lite varstans i staden oavsett hur de skilda stadsdelarna i övrigt ser ut.

Nu senaste gällande det famösa trähotellet och dess okänsliga placering i vår fina park- och kulturkvarter lyftes betydelsen av att bygga högt av Tallgren och han kompletterad med ett av de tunga argumenten, som ständigt återkommer för att låta byggbolagen realisera sina projekt: ”Stärka besöksnäringen och bli ett besöksmål i sig.”

I detta förhållningssätt omfamnar Tallgren byggherren Arthur Buchardt, då denne i samma andetag uttalar att placeringen för trähotellet är ”en väldigt bra plats för att bygga en sådan byggnad i Karlstad”…och fortsätter ”Jag kan lov att det kommer att sätta Karlstad på kartan lika mycket som Färjestad.” Den norske byggherrens motiv för byggandet av detta trähotell på just denna plats jämför han till slut med de nationella relationerna mellan Norge och Sverige:

”Jag tänker då på unionsupplösningen och det här är precis lika viktigt”.

Ja, det finns ju olika sätt att motivera ett malplacerat trähotells placering!

Men varför faller kommunens ledande politiker i farstun för dessa buskisargument?... kan man undra.

Det beror troligen på ett oemotsagt mytologiskt mantra som kommunledningen följer:

Det gäller att få fart på den ekonomiska tillväxten genom att göra Karlstad stad konkurrensduglig! Märkligt nog är både Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillskyndare av denna grundläggande tanke som inte ifrågasätter vad den traditionella ekonomiska tillväxtens effektivitetsmaximeringskalkyler innebär för både människa och natur. För kommunledningen gäller det att ta vara på möjligheterna att sälja staden. Vid ett flertal tillfällen har både socialdemokraterna och miljöpartisterna hävdat vikten av att göra Karlstad starkt i konkurrensen med andra kommuner. I denna tankevärld går Karlstads kommunpolitiker hand i hand med byggherrarnas entreprenörers ivrande för det storstadsmässiga. Med byggplaner som förändrar vår stad i grunden och hur Karlstad kommer att fungera framöver. Successivt håller den osjälvständiga kommunledningen på att ge Karlstad en ny förpackning.

En image som byggbolagen med sitt konkreta byggande lockar våra beslutsfattare med i nuet. Som självklart stöds, då de vill sälja staden som plats. Det gör man gärna med iögonfallande byggnadsprojekt och med spektakulära evenemang. ”Den rödgrönblå”-kommunledningen motiverar det hela med, att man strävar efter att utveckla Karlstads varumärke och då lyssnar man på och faller just i farstun för byggherren Buchardt påfallande visuella trähotell och extravaganta utformning med hjälp av arkitekten Wingårdh. Karlstad får ju här något extra, en spektakulär plats!

Jag frågar mig: Varför är Karlstad i första hand ett besöksmål för de ledande politikerna? Besöksmål som spelar över andra intressen?

Men vad är detta för stadsbyggnadsplanering? Jo, en selektiv och punktvis, fragmentiserad ”utveckling” av staden! Någon genomtänkt tanke om Karlstads utveckling som en medelstor vattennära stad med god välfärdsservice för de boende med en omtanke om det gröna och vardagsmiljön finns inte i någon grundläggande planering. Detta erkänner också Tallgren när kritiken riktas mot den omfattande förtätningen i Bryggudden, Inre hamnen och Tullholmsviken.

Någon grönyta är inte inom synhåll och det är ju faktiskt Tallgren själv, som en central ansvarig i stadsbyggnadsnämnden, både i tidigare mandatperiod och nuvarande, som godkänt byggloven. Följande kunde man läsa i VF:s spalter. ”Ordförande för Stadsbyggnadsnämnden Anders Tallgren (S) medger att området inte blev helt lyckat planerat, just vad gäller grönytor.”

Frågan är som sagt varför man inte inom det socialdemokratiska partiet från början hävdat bristen på ett helhetstänk hos byggherrarna? Partiet har ju själva godkänt just denna brist och accepterat byggbolagens projekt?` Vart är den egna hållningen till byggandet i Karlstad? Vad har Karlstads Arbetarekommuns S-medlemmar beslutat gällande Karlstads framtid?... skulle jag vilja veta. För jag kan inte hitta det någonstans.

”Den rödgrönblå”-kommunledningen borde sluta upp med att låta byggbolagens entreprenörer bestämma utformningen av Karlstad och i stället utforma en egen framtidsvision av Karlstad, som en särpräglad stad med sin egenart intill Klarälven och vid Vänerns kant, där man tar till vara stadsdelarnas olika karaktär till skillnad från att leka storstad och vad det får konsekvenser för Karlstadsbornas vardagsliv.

Stefan S Widqvist

Artikeltaggar

Anders TallgrenArthur BuchardtBostad och byggenBristerBygglovEntreprenörskapFärjestad BK HerrKarlstadMiljöpartietNorgePolitikSocialdemokraternaVänernVänsterpartiet