Hoppa till huvudinnehållet

Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Grönrött budgetförslag för utveckling i hela kommunen, menar debattörerna.
Grönrött budgetförslag för utveckling i hela kommunen, menar debattörerna. Foto: VF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det grönröda budgetförslaget innebär ansvarstagande för kommunens verksamhet, ekonomi samt klimatavtryck, men också framtidshopp och utveckling – i hela kommunen, skriver företrädare för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Idag är det kommunfullmäktige i Karlstad och den första budgetdebatten efter maktskiftet i kommunen. Det grönröda styret består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi lägger fram ett budgetförslag och en strategisk plan, med fem huvudsakliga inriktningar:

– För hela kommunens utveckling

– Höga ambitioner avseende miljö och klimat

– En jämlik skola där alla elever ges förutsättningar att lyckas

– Trygghet genom hela livet

– Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb

Karlstads kommun har i grunden en god ekonomi, men självklart påverkar den ekonomiska utvecklingen med elpriser och inflation också vår kommun.

För att mildra de ekonomiska utmaningarna så ser det ut att finnas ett brett stöd i kommunfullmäktige för en utdelning ur bolagssektorn, något som förbättrar det ekonomiska resultatet för år 2023 och förutsättningarna inför 2024. Vi föreslår också en generell uppräkning av budgeten med 2 procent, men i verkligheten blir ju uppräkningen högre än så, för de flesta nämnder, eftersom vi också budgeterar en hel del riktade medel.

Det grönröda budgetförslaget innebär ansvarstagande för kommunens verksamhet, ekonomi samt klimatavtryck, men också framtidshopp och utveckling – i hela kommunen.

Vi bedriver ett proaktivt näringslivsarbete för att stödja både befintliga företag och välkomna nya etableringar. Fler arbetstillfällen betyder mer skatteintäkter, ökar människors frihet och är en av de viktigaste faktorerna för att bryta segregationen.

När vi talar om Karlstad menar vi alltid hela kommunen. Utvecklingen med ökande skillnader i levnadsvillkoren mellan människor i våra olika stadsdelar ska brytas. Både befintliga och nya områden ska utvecklas så att man har möjlighet att nå arbete, skola, fritidsaktiviteter, service, kultur och grönområden i sin närhet. Starka lokala bostadsområden är klimatsmarta och skapar stolthet och trygghet.

Vi kommer under mandatperioden särskilt prioritera kommunens större stadsdelar och mindre tätorter. I årets budgetförslag finns framför allt tydliga satsningar i Vålberg och Vallargärdet. Det handlar bland annat om planering för badhus och sporthall i Vålberg och ny förskola och skola i Vallargärdet, Ulvsby.

Den gröna omställningen sker här och nu. Ambitionerna inom miljö- och klimatområdet måste stärkas om vi ska klara målen om en fossilfri kommunverksamhet 2026 och en klimatneutral kommun 2030. Vi gör en kraftfull satsning för att klä kommunens befintliga tak med solceller, i just solstaden Karlstad och vi fortsätter den framgångsrika satsningen på klimatåtgärder som snabbt gör skillnad. Vi förstärker också budgeten för att ställa om kommunens fordonsflotta och i framtiden köra på fossilfria drivmedel.

I ekonomiskt svårare tider så är det självklart att prioritera ”kärnverksamhet” och de mest utsatta – barn, unga och äldre personer som behöver extra stöd i livet. I det arbetet är personalen en viktig del. Därför avsätter vi nu medel för att ge personalen inom vård och omsorg bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Sedan tidigare har vi påbörjat ett arbete med att få bort minutstyrningen inom hemtjänsten.

Välfärd handlar om att färdas väl genom livet och kommunens verksamheter finns där hela tiden. Förskolan med lek, lärande och språkutveckling och skolan som lägger grunden för resten av livet. Några av de viktigaste ”milstolparna” under uppväxten är gymnasiebehörighet efter grundskolan och sen en gymnasieexamen som en viktig grund för vuxenlivet.

Vi ger resursförstärkningar till barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt avsätter medel för ett pilotprojekt för god läsförmåga och satsar på SFI. Vi har sedan tidigare avsatt medel för förstärkt elevhälsa.

Våra barn är framtiden och vi vet att tidiga insatser är det som fungerar bäst. Därför förstärker vi det förebyggande arbetet och prioriterar avgiftsfria fritidsaktiviteter. Från och med i höst är kulturskolan avgiftsfri och vi inrättar ytterligare en fritidsbank, denna gång på Våxnäs.

I samband med budgetförslaget så lägger vi också fram en ny strategisk plan. Ett av de nya målen är att Karlstad ska vara en äldrevänlig kommun. Det innebär att vi har ett bredare perspektiv på äldrefrågor än bara vård- och omsorg. Det handlar bland annat om hälsa, social gemenskap och samhällsplanering. Det här har varit ett tydligt önskemål från pensionärsorganisationerna. Kommunens vård och omsorg ska hålla hög kvalitet och utgå från behov och rätt till självbestämmande.

Ett annat nytt och viktigt mål är att öka tilliten och stärka demokratin. Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att Karlstadsborna känner sig involverade, inkluderade och delaktiga i vår gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad.

Linda Larsson (S), ordförande kommunstyrelsen

Frida Pettersson (C), kommunalråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Anders Tallgren (S), kommunalråd, ordförande stadsbyggnadsnämnden

Monika Bubholz (MP), kommunalråd, ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

Lina Larhult (S), ordförande barn- och ungdomsnämnden

Anders Peterson (C), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Robert Halvarsson (MP), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande miljönämnden

Stefan Jonsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden

Artikeltaggar

Anders TallgrenAnna Dahlén GauffinBudgetarCenterpartietFrida NilssonKarlstadKommunstyrelsenLinda LarssonMiljöpartietMonika BubholzSkola och utbildningSkolorSocialdemokraternaVallargärdetVålbergVårdVård och omsorg