Debatt: Ett stort ansvar vilar på våra gemensamma axlar

Debatt
PUBLICERAD:
En översiktsplan ska inte bara ta hänsyn till dagens kommuninvånare, utan också till framtidens, betonar Peter Sörensen, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.
Foto: Hanna Jacobsson
Den 28 juli passerades Earth Overshoot day. Här i Sverige konsumerar vi årligen som om det fanns fyra jordklot. Samtidigt som klimatmålen om maximalt 1,5 graders uppvärmning som vi enats om enligt Parisavtalet, för varje dag känns allt mer omöjliga att nå. Hur i all världen ska vi som individer förhålla oss till de utmaningar vi står inför? Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen kommenterar Karlstad kommuns förslag till översiktsplan – ÖP2050 – den i hans tycke kanske viktigaste översiktsplan vi hittills haft i uppdrag att ta fram.

Med en översiktsplan ska man försöka att utifrån den kunskap man har om historien, nutiden och framtidens utmaningar peka ut en klok och ansvarsfull riktning för kommunens framtida utveckling. Det handlar om att väga samman massor av kunskapsunderlag och massor av åsikter från olika intressenter. Inte sällan med vitt skilda intressen och åsikter om saken. Det är ett uppdrag som kräver stor kunskap. Och stor eftertanke.

I de tider vi nu lever – med en global klimatkris, orsakad av vårt sätt att förhålla oss till planetens resurser och ekosystem, som hotar vår – och alla andra våra medvarelsers – existens här på jorden – kanske större eftertanke är någonsin tidigare. Det är en monumental utmaning som saknar motstycke i mänsklighetens historia som vi står inför. Och den kommer att kräva att vi ifrågasätter, tänker om och tänker nytt i en rad avseenden när det gäller vårt sätt att leva våra liv.

Insikten om problemets omfattning finns nog hos de flesta av oss i dessa dagar. Vi förstår situationen vi försatt oss i. Och vi inser att vi måste hitta ett nytt sätt att leva som i mycket högre grad handlar om att leva i samklang med vår planets ekologiska balans och dess ekosystem. Ändå ser vi ännu få, om ens några, tecken på omvälvande förändringar.

En övergång till el istället för kol och olja verkar vara den största förändringen. Bilbranschen gläds åt att vi nu ska skrota alla våra bensinbilar och att de får en gigantisk möjlighet att sälja nya elbilar. Och våra lokala ekosystem, skogarna, som vi sent omsider börjat inse i allt högre grad egentligen huggits ner och ersatts av gigantiska, monofunktionella granplantager, ska nu exploateras än hårdare. Och bli allt från bostäder till bränsle och kläder.

Den 28 juli passerades Earth Overshoot day. Och här i Sverige konsumerar vi årligen som om det fanns fyra jordklot. Och de klimatmål om maximalt 1,5 graders uppvärmning som vi enats om enligt Parisavtalet känns för varje dag som passerar allt mer omöjliga att nå. Hur i all världen ska vi som individer förhålla oss till de utmaningar vi står inför?

Karlstad kommuns nya översiktsplan ÖP2050 är fortfarande inte klubbad i kommunfullmäktige. Men debatten om dess innehåll har redan tagit fart i media. Mest har det initialt handlat om medborgare som upplevt att deras lokala närmiljöer, ströv- och friluftsområden exploaterats allt för hårdhänt i planen. Från Karlstadpartiet delar vi och ställer oss bakom den kritiken.

Karlstad kommuns förslag till översiktsplan andas med sitt tydliga tillväxtfokus och bitvis hårdhänta exploatering i vårt tycke i allt för hög grad ”business as usual”. Och känns stundtals mer som en påminnelse om varför vi hamnat i de problem vi nu befinner oss, än som ett förslag till lösning på hur vi ska ta oss ur dem. Visst finns här massor av vackra ord och ambitioner om att värna biologisk mångfald, naturområden, vattennära miljöer och liknande. Men när man studerar kartorna med föreslagna exploateringar känns allt för många av dem som bortblåsta.

Fram träder istället något som i allt för hög grad påminner om rester av planeringsideal och -idéer från gamla planer, hopkokade till något som åtminstone i våra ögon som helhet saknar en tydlig röd – eller kanske snarare grön – tråd. Och som präglas av att både vilja ha kakan. Och samtidigt äta den.

Vi är till för Karlstadsborna. Så står det i kommunens egen strategiska plan. Och det kan tyckas självklart. Ändå framstår det i ÖP2050 – åtminstone i våra ögon – som om man i allt för hög grad brustit just i dialogen med medborgarna.

Och en översiktsplan ska ju inte bara ta hänsyn till dagens kommuninvånare. Utan också till framtidens. Planen ska tillse att vi genom våra val och vårt sätt att leva inte äventyrar eller begränsar framtidens kommuninvånares möjligheter att kunna leva sina liv med tillgång till levande ekosystem, natur, skogar och rent vatten. I det avseendet är ÖP2050 kanske en av de viktigaste översiktsplaner vi hittills haft i uppdrag att hantera i vår kommuns långa historia.

Det är därför vår förhoppning att det fortsatta arbetet med den kommer att präglas såväl av en ökad omsorg om dialog och eftertanke som av politiskt mod och ansvarstagande när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Det är i sanning inget enkelt uppdrag.

Ett stort ansvar vilar på våra gemensamma axlar.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.