Debatt: Vänsterpartiet: En budget för en rättvis framtid!

Debatt
PUBLICERAD:
Parvane Assadbegli, Vänsterpartiet Karlstad
Vi vet att Karlstad är en kommun med bra ekonomi, och medborgare som bryr sig om varandra. Vi vill att fler ska få ett bättre liv genom att satsa på utbildning, äldreomsorg, kulturliv och fritidsverksamhet. Men klassklyftorna måste bekämpas genom en tydlig politik för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Karlstad.

Jämlikhet och jämställdhet är bland de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora klyftor begränsas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och demokratin urholkas.

Karlstads kommun har haft oförändrad skattesats under många år trots en periodvis ansträngd ekonomi. Under många år har 1 procents uppräkning använts, vilket i praktiken inneburit besparingar på både personal och verksamheten.

Vänsterpartiet vill nyttja det ljusnande ekonomiska läget till att ge den pressade välfärden en återstart.

Vänsterpartiet har avsatt 154 miljoner kr till välfärden, utöver den generella uppräkningen. I Vänsterpartiet avsätter vi 31,7 miljoner mer till välfärden än det blågröna styret. Vänsterpartiet vill ha en välfärd att lita på, utan privata vinster, med en skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg och ett kulturliv som gynnar alla i kommunen.

Vänsterpartiet anser att arbetstiden ska minskas successivt och mest för de som behöver det bäst. Idag lämnar många medarbetare arbetslivet flera år före pensionsåldern eller väljer andra arbetsgivare än Karlstads kommun. Det är inte acceptabelt att slita ut anställdas kroppar, för att sedan förpassa dem till i många fall en låg pension.

För att ge bra omvårdnad krävs fler händer i omsorgen. En god bemanning är grunden för att kunna bemöta äldres förväntningar. Det är den riktiga valfriheten när du kan bestämma över din dag!

Vänsterpartiet föreslår en ökad grundbemanning med rimlig arbetsbelastning för personal inom äldreomsorgen, förskolan och skolan. Arbetsgivaren i samverkan med personal och fackliga organisationer ska skapa scheman utan delade turer med en rimlig arbetsbelastning.

Den övergripande politiska uppgiften är att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte undergräva möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste vi skapa förutsättningar för ett gott samhälle för kommande generationer. Social hållbarhet förutsätter att vi minskar klassklyftorna i samhället.

Den miljömässiga hållbarheten handlar i dag till stor del om klimatet. Vi måste snabbt ställa om vårt sätt att producera och konsumera!

I Vänsterpartiets budgetförslag satsar vi på ett förebyggande arbete så att barn och unga blir bättre rustade för ett vuxenliv oavsett var man än bor och vilka förutsättningar man har.

För att åstadkomma det, satsar vi på följande:

• Förstärkt grundbemanning i förskolan, skolan och fritidshem

• Förstärkt grundbemanning i kommunala äldreboenden

• Förbättrad elevhälsa i grundskolan och gymnasie-vuxenutbildning

• Resursförstärkning inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att undvika eventuella besparingar i framtiden

Vi vill se dessa investeringar:

• Renovering av badhuset i Vålberg

• En konsthall i kommunens regi

• En solcellpark

• Byta ut stadens papperskorgar mot nya som möjliggör källsortering

• Ett nytt äldreboende och ett HBV-hem i kommunens regi

Vänsterpartiet Karlstad

Parvane Assadbegli

Per Strömgren

Anders Hammarström

Björn Molin

Joakim Vennerström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.