Insändare: Vad vill partierna göra med Karlstads stadsnära natur?

Insändare
PUBLICERAD:
Flera av partierna i Karlstads kommun verkar vilja värna närliggande friluftsområden. Bild från I2-skogen.
Foto: Joachim Lagercrantz
Översiktsplanen 2050 är Karlstads viktigaste och mest omfattande strategiska dokument för formandet av det framtida Karlstad.

Det är då inte bara märkligt utan även brist på ansvar när Moderaterna valde att inte lämna in något samrådsyttrande överhuvudtaget. Dialogen är ju ett av demokratins viktigaste verktyg.

Till saken hör, att Översiktsplanen präglas av en iver att ta i bruk stora delar av kommunens natur för bebyggelse och företagsverksamhet.

Likväl är det är glädjande att flera partier i sina samrådsyttranden försvarar den stadsnära skogen och grönområdena och ger kommunledningens Översiktsplan bakläxa för dess omfattande exploateringstankar.

Karlstadpartiet Livskvalitet har ett längre stycke i sitt samrådsyttrande, där de värnar om I2- och Tyrskogens natur och kulturhistoriska miljöer med en tydlig grön tråd för staden i stort. Parat med omfattande åtgärdsförslag för att utveckla Skutberget.

Socialdemokraterna anser att flera tätortsnära friluftsområdena skall värnas där ibland Skutberget och I2-området som ”bör få permanent skydd i form av till exempel kommunala naturreservat.”

Miljöpartiet skriver, att ”I2-skogen, Tyrskogen och Trollkoneberget och övriga områden som pekats ut i Naturvårds- och friluftsplanen ska skyddas som naturreservat.”

Även Liberalerna kritiserar Översiktsplanens exploateringsiver ”Vi värnar om Jakobsbergskogen, I2-skogen. Tyrskogen – det är viktigt att våga och orka behålla dessa skogar. De är viktiga oaser för rekreation och friluftsliv.”

Sverigedemokraterna anser, att ”området kring I2 skogen måste hanteras varsamt och utvecklingen av området måste ske så att friluftslivet tar minimal skada.

”…göra ett naturreservat på Skutberget” skriver Vänsterpartiet. I övrigt nämner de inte specifikt hur de ser på exploateringen av de stadsnära skogarna.

Det är dock oroande, att övriga partier som ingår i kommunledningen står fast vid Översiktsplanens ovarsamma hantering av vår stadsnära natur.

Centerpartiet berör inte de stadsnära skogarna i sitt yttrande utöver försvaret av Översiktsplanens förslag att ta I2-skogen i anspråk för ”att lösa behovet av bostadsexploateringsmark”, samt ”att fler alternativ för bostadsexploatering bör tillföras planen även om förslagen gällande I2-skogen kvarstår i slutversionen.”

Kristdemokraterna har inga skrivningar om våra närliggande skogsområden i sitt yttrande över samrådsversionen.

Kommer Översiktsplanens bristande hänsyn till vårt behov av närliggande skogs- och grönområden att övervinnas?

Samrådssvaren från partierna inger hopp om att de nu liggande exploateringsförslagen ej kommer att realiseras. Nu gäller det att partierna håller fast vid sina samrådsyttranden när Översiktsplanen kommer upp till beslut i Kommunfullmäktige, så att vår gemensamma natur kommer att skyddas för oss idag och för kommande generationer.

Personligen skulle jag önska att en framåtsyftande Översiktsplan också innefattande ett omfattande trädplanteringsprojekt i Karlstad, vilket skulle kunna binda in klimatutsläppen och bidra till en förbättrad miljö parat med ökad trivsel speciellt kring områden med dagligt flödande biltrafik.

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.