Debatt: Barns och ungas hälsa är otroligt viktigt

Debatt
PUBLICERAD:
Niklas Wikström (L), Karlstad
När Anders Tallgren (S) ifrågasätter hur vi i Karlstad kommun jobbat med skolidrotten, tål det att påminna om att det var först den 1 april klassificeringen av covid-19 som samhällsfarlig togs bort. Nu är vi alla taggade för att återgå till det normala, skriver Niklas Wikström (L), ordförande Barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.

Barns och ungas hälsa är otroligt viktigt, det är vi nog alla överens om. Viktiga är också alla som arbetar inom skolan och som har gjort sitt bästa för att hantera en extraordinär situation. Alla har vi försökt dra vårt strå till stacken för att hjälpas åt att tillsammans begränsa smittspridning och skydda de sköraste i samhället.

När Anders Tallgren 17 mars ifrågasätter kommunens sätt att jobba med skolidrotten, får vi inte glömma bort att Covid-19 klassats som samhällsfarlig sjukdom fram till 31 mars.

Vi behöver ha en ödmjuk inställning och tilltro till att de som arbetar med skolidrotten haft och kommer att ha barnens bästa för ögonen.

Här kommer svar på Anders Tallgrens frågor.

Barn- och ungdomsnämnden har i samarbete med kommunens skolor säkerställt att varje elev har god tillgång till utbildning inom idrott, trots pandemins försvårande omständigheter.

Förvaltningens hållning har utgått från våra rektorers rådighet och ansvarstagande för nödvändiga åtgärder på den enskilda skolenheten.

Skolorna har fått stöd och råd, vilka utgått från Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, kring lämpliga åtgärder. Nämnden har på Smittskydds inrådan och efter noga överväganden i vissa fall fattat beslut om distansundervisning. Överlag har dock undervisningen på grundskolan ägt rum på skolan.

De beslut gällande idrottsverksamhet som tagits från förvaltningens sida har gällt simundervisningen, som delvis ställts in på grund av smittorisk under läsåret 21/22. Den uteblivna undervisningen har sedan lagts in som extrasimning under läsåret 22/23.

Förutom simundervisning har rektorerna, med hänsyn till riskbedömningar, helt kunnat styra var idrotten ska utövas. Idrottslärare har planerat undervisningen utifrån läroplanens skrivningar oavsett var undervisningen förlagts.

Vi tar elevernas rätt till utbildning inom idrott på största allvar och ska erbjuda en bra idrottsmiljö för att se till att ingen generation går miste om sin rätt till idrottsutbildning.

För att inte pandemin ska få negativa konsekvenser för barn och ungdomars hälsa på lång sikt, har nämnden vidtagit en rad åtgärder. Extra undervisningstid har ordnats för elever i årskurs 7 med en utökad timplan på en timme i vecka. Vidare har vi arbetat med hälsoutbildning, där lärare och elevhälsans personal har minst tre lektioner på temat hälsa i alla klasser i de kommunala grundskolorna. En extra satsning har gjorts på att ge individuellt stöd till elever samt öka tryggheten på högstadiet.

Nämnden har också avsatt pengar till att sätta upp fler multiarenor vid några skolor. Uppdrag har skapats för att utveckla samverkan med föreningar – Idrottsskolan 2.0 och det har anordnats kulturaktiviteter på eftermiddagar för mellanstadieelever.

Utöver detta har Barn- och ungdomsnämnden beslutat att avsätta 500 000 kronor för att utveckla utomhusmiljöerna efter barnens önskemål och behov. Syftet med de riktade insatserna är att berika utemiljöer för lärande, lek och rörelse.

Nu tas klassificeringen av Covid-19 som samhällsfarlig bort och vi är nog alla taggade för att återgå till ett mer normalt liv. Återgången måste dock ske ansvarsfullt och med hänsyn till alla i samhället, stora som små.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla inom skolan som gjort sitt bästa med att ge våra barn en så bra idrottsundervisning som möjligt under extraordinära förhållanden.

Niklas Wikström (L), kommunalråd och ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.