Debatt: Det är dags för ett verkligt omtag gällande vårt kära Skutberget

Debatt
PUBLICERAD:
För Skutbergets del behöver det införas långsiktiga och stabila strategiska förutsättningar som får avtryck i Översiktsplan 2050 som numera skall vara grund till kommande detaljplaner, menar Karlstadsdebattören Bernadetta Antonina Olsson.

Med stort intresse observerar jag beslut som fattas i kommunfullmäktige, särskilt angående Skutberget och det blir intressant att beakta vad som vidare händer.

Vid kommunfullmäktige 19 augusti behandlades Karlstadpartiet Livskvalitets interpellation där man frågar ”Varför fortskrider arbetet med visionen och den till denna kopplade detaljplan trots att det nu står klart att det inte kommer att bli någon sagovärld?”.

Vid senaste fullmäktige 28 oktober behandlades V och Göran Svenssons (-) motion lämnad i februari om upphävandet av visionen och planprogrammet.

Både interpellationen och motionen avvisades utan att någon grundläggande diskussion kom till stånd.

Det är märkligt att majoriteten i fullmäktige inte på allvar tagit nya tag i frågan om Skutbergets framtid. Det har kommunen lovat i ovanstående dokument tillhörande beslut om godkännande av vision och planprogram 2017-12-19 §8.

För Skutbergets del behöver det införas långsiktiga och stabila strategiska förutsättningar som får avtryck i Översiktsplan 2050 som numera skall vara grund till kommande detaljplaner.

De flesta partier inser att det finns uppenbara skäl att utreda hur framtida förutsättningar för Skutberget skall se ut och de såsom Socialdemokraterna uttalat sig i media att de vill ta ett omtag gällande hela Skutberget och förordar ett nytt planprogram.

Själv har jag en åsikt att det inte behövas göras, då det numera enligt Plan-och bygglagen inte finns krav för det. Kommunen själv får bestämma om ett särskilt planprogram enligt PBL ska göras.

Det finns fördelar att göra ett sådant planprogram till en detaljplan angående planerad friluftsanläggning vid entrén enligt fortfarande gällande Översiktsplan 2012 laga kraft 2014 och även Planprogram 2011-08-31.

Tyvärr upphävdes detta sunda planprogram vid beslut om godkännande av vision och planprogram. Jag observerade att Planprogram 2011-08-31 inte längre finns på kommunens webbsida. Kommunen förklarade för mig att orsaken till detta är att denna plan inte är helt aktuell och nu ersatts av visionen och planprogram och därför är borttagen.

Jag anser att båda planer har samma status, att de endast är GODKÄNNANDE och inte ANTAGANDE (enligt svar jag fick från Boverket) handlingar. I

ngen av planerna är juridiskt bindande och trots att de inte är aktuella i sin helhet, kan de fungera som hjälp till kommande detaljplaner, som är juridiskt bindande och absolut krävs för aktiviteter på strandskyddat område!

Tjänstemännen som har ansvar för Skutbergetsfrågan på kommunledningskontoret uttryckte sig i en tjänsteskrivelse på följande sätt: ”Det är inte ovanligt att planprogram kvarstår och fungerar som stöd för flertalet planer även om vissa delar av innehållet blivit inaktuella. Ett upphävande av visionen och planprogrammet bedöms därför inte som nödvändigt i detta läge men bör bli föremål för politiska ställningstaganden avseende områdets fortsatta utveckling.”

De medger att visionen och planprogram inte är juridisk bindande och är endast en godkännande handling.

Jag anser att det är nödvändigt att förtydliga visionens status i ett nytt beslut, ty den ohållbara statusen för hela Skutberget är kvar: Ett avgränsat område och fortsatta insatser möjliggörs på stympat område enligt vision och planprogram.

Därmed kan det bli LIVLIGT ÖVERALLT på hela Skutberget! Gamla kommunledningens GODKÄNNANDE inriktning i Planprogram 2011-8-31 kan gå till spillo, speciellt i punkt 7 som jag nämnde i min tidigare debattartikel i VF:

”7. Livligare friluftsaktiviteter bör även i framtiden koncentreras till udden, både för att förädla detta område som kärnan i friluftsområdet och för att hålla resterande natur så ostörd som möjligt.”

Det är dags för ett verkligt omtag gällande vårt kära Skutberget så att vi kan se fram mot en framtida omsorgsfull hantering av vårt nära fritidsområde.

Förhoppningsvis kommer partierna så småningom samla ihop sig och ta avstamp i den nya Översiktsplan 2050 för området där strandskydd och allemansrätten respekteras, och inte minst ha detta dokument som grund för detaljplaner enligt syftet med ändringar i Plan- och bygglag 3 kap från 1 april 2020: ”Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget.”

Avslutningsvis föreslår jag att detta görs i Översiktsplan 2050 i stället som många politiker nu förordar, att än en gång skapa ett nytt planprogram för Skutberget som snart kan vara lika inaktuell i sin helhet som de två godkännande planprogrammen redan är.

Det är dessutom enligt PBL inte längre ett krav att skapa ett planprogram och det är därtill dyrt att framställa ett nytt sådant.

Inte minst: är det klokt att använda det nya verktyget översiktsplan som grund till detaljplaner som Översiktsplan 2050 med strategiska, långsiktiga och stabila förutsättningar kan/bör vara?

Resurser kan då användas till något annat, till exempel för att skapa en skötselplan för Skutberget och bilda ett naturreservat.

Det är därför jag nu slutligen appellerar till nuvarande kommunledning och kommunfullmäktigeledamöterna i vår kommun: Gör inte om Skutberget, värna och sköt om vår naturpärla i stället. Tack.

Bernadetta Antonina Olsson

Åttioåring påläst, engagerad kommunmedlem och Skutbergetsvän

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.