Debatt: Vad händer med Skutbergsfrågan i Översiktsplanen 2050?

Debatt
PUBLICERAD:
Per Samuel Nisser (M) har tvingats släppa planerna på Muminland på Skutberget. Men vad är planerna för platsen nu?
Foto: Lisa Olaison
Det är oroväckande att det saknas stabila strategiska förutsättningar för Skutberget i ÖP 2050 som grund till kommande detaljplaner, skriver Bernadetta Antonina Olsson, Karlstad.

Mot bakgrund av att Översiktsplanen ska redovisa de förhållanden, (som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. PBL) kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, borde det vara självklart att Översiktsplanen tydliggör hur Skutbergets framtid kommer att gestalta sig.

På kartan till Översiktsplan 2050 finns en upplevelseanläggning markerad och jag från kommunen fick svar att detta är på grund av att ”när denna plan gick upp för godkännande inför samråd hade inte ett slutligt ställningstagande fattats av kommunfullmäktige om att ej överklaga Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för temapark på Skutberget enligt beslut KF 2019-12-19 §7 och eftersom detaljplanen för temaparken inte vinner laga kraft backar det avgränsade området för temaparken tillbaka till ursprungsläget. Vidare att ”kommunen överväger ta upp frågan om Skutberget i Översiktsplan 2050.”

Det avgränsade området i kombination med särskilt planprogram/vision och planprogram för stympat område som fortfarande inte är upphävt samt att kommunen endast överväger ta upp Skutbergsfrågan i Översiktsplan 2050 väcker en stor oro och ovisshet.

Frågan är vad markerade och avgränsade området för upplevelseanläggning på kartan är avsedd för? Hoppas inte för upplevelseanläggning med en annan kommersiell verksamhet som Muminland…

Kommunledningen borde ta ett steg tillbaka och väcka till liv Planprogram 2011-08-31, där en helhetssyn på Skutberget mer kommer till sin rätt. I komprimerad form var detta planprogrammets inriktning:

1. Långsiktig hållbar utveckling

2. Åretruntanläggning

3. Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten.

4. Allmänna intressen: Riksintresse med utökat strandskydd 300 m

5. Udden på Skutberget utgör kärnan i friluftsområdet

6. Inte skall privatiseras

7. Livligare friluftsaktiviteter bör även i framtiden koncentreras till udden, både för att förädla detta område som kärnan i friluftsområdet och för att hålla resterande natur så ostörd som möjligt.

Det är oroväckande att det saknas stabila strategiska förutsättningar för Skutberget i ÖP 2050 som grund till kommande detaljplaner och syftet med min debattartikel är förmå kommunen att göra det i pågående arbete med samrådsredogörelse som kommer framställas till nästa steg i Översiktsplan 2050 planprocess, nämligen till granskning.

Kommunledningen borde göra det eftersom det finns delade meningar bland Karlstads kommuns invånare som har varit och är starkt engagerade i hur hela Skutberget bör hållbart utvecklas och skötas som FRILUFTSOMRÅDE till nuvarande och kommande generationer. Konflikterna har inte kunnat undvikas.

Därför är det angeläget att frågan om Skutberget tas upp i ÖP 2050, som är det centrala politiska dokumentet med strategiska inriktningar som underlag till kommande detaljplaner!

Efterlyser verkan för mina åsikter, synpunkter och förslag hos Karlstads kommun och hoppas få ett offentligt stöd att strategiska förutsättningar för ostympat Skutberget skall fastställas enligt invånarnas i majoritet uttryckt vilja och tas upp i Översiktsplan 2050. Dessa skall vara tydliga, stabila och inte ändras beroende vilken kommunledning sitter vid makten under valperioden, tack.

Bernadetta Antonina Olsson, engagerad kommunmedlem och Skutbergetsvän

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.