Debatt: Vad är det man vill ha – ett integrerat eller ett segregerat Karlstad?

Debatt
PUBLICERAD:
Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden presenterade bara för några veckor sedan planerna för det nya bostadsområdet i Södra Kroppkärr.
Foto: HP Skoglund
Är det bostadsområden med blandad bebyggelse med möjlighet till integration eller småhusområden där den redan befintliga segregationen förstärks som Karlstad kommun vill satsa på, undrar Stefan S Widqvist som läst förslaget till översiktsplan och undrar över de många motstridiga beskeden.

När jag tar del av Karlstads kommuns ”Översiktsplan”, för att utröna hur de tänker om den framtida byggnationen i kommunen, finner jag högst motstridiga uppgifter om vad som kommer att bli den reella utformningen av staden.

Jag undrar över om avsnitten i ”Översiktsplanen” är skrivna av olika författare med skilda politiska uppdrag? Likt guden Janus i den romerska mytologin, som öppnar och stänger himlaljuset till den goda framtiden, pendlar texten i ”Översiktsplanen” mellan en byggnation som möjliggör ett mer sammanhållet integrerat Karlstad till dess motsats - en förstärkning av segregationen!

Om Janusansiktets dubbla natur kan man läsa i avsnittet ”Utbyggnad Karlstad tätort”, där författarna med integrerande byggambitioner uttrycker sig på följande sätt: ”I stadsområdet fokuseras utbyggnadsmöjligheterna primärt på bostäder i form av lägenheter (…) Målsättningen är ett blandat boendeutbud med hyresrätter och bostadsrätter, och ett utbud som möter olika behov och önskemål.”

Men några rader längre fram växlar de över till en segregerande ensidig nybyggnation ”…krävs även nya större områden för småhus.”…för att återigen byta fot och rikta kritik mot vad de nyss själv hävdade: ”Många stadsdelar är i dagsläget relativt ensidiga i sitt boendeutbud, vilket gör att man måste flytta om livssituationen förändras. Detta gäller speciellt i stadens villaområden.” Vad vill man egentligen?

Strävas det efter sammanhållna bostadsområden med blandad bebyggelse så att integrationen blir möjlig? Eller vill man fortsätta bygga nya stora ensidigt utformade småhusområden och förstärka den redan befintliga segregationen?

Ja, får man tro på vad som uttrycks under avsnittet ”Komplettering för att möjliggöra ett bredare utbud av boende,” så är man på väg till ett mer integrerat Karlstad: ”Särskilt ensidiga områden utgör t.ex. områdena i väster mellan Henstad, Hagalund och Hultsberg samt Lorensberg och Mjölnartorpet i öster. Översiktsplanen föreslår därför komplettering med nya flerbostadshus i anpassade former i anslutning till dessa områden…”

Dock visar sig Janusansiktets dubbelnatur åter i ”Sammanfattning av översiktsplanen” där de grundläggande prioriteringarna i den framtida byggnationen lyfts fram: ”…fler nya småhusområden i tätorternas randområden (…) föreslås nya småhusområden bland annat norr om Henstad, Hultsberg, Rud och Kronoparken, vid Norra Stockfallet, Edsgatan, Välsviken och Jäverön.”

I sammanfattningen poängterar man att det behövs fler småhusområden för radhus, parhus och villor. Var kommer man att landa när byggandet väl sätter igång? Blir det verklighet med blandad bebyggelse i våra stadsdelar vilket befrämjar integration och sammanhållning eller blir det fortsatt byggande av segregation?

En negativ fingervisning får jag tyvärr när man ser vad som pågår. På östra delen av Södra Kroppkärr genomförs just nu skapandet av ett nytt bostadsområde som kommer att bestå av villor och småhus tillika granne med ett redan omfattande villaområde.

Likaså gav man nyligen klartecken för ett planprogram gällande exploatering av skogsområdet norr om Karlstads golfklubb för ett 20-tal enbostadshus intill de redan befintliga 40-talssmåhusen och villahushållen. Likartat gäller även den nu godkända planen för det nya villaområdet Steffens Minne vid Alster.

Hur kommer det att gå med intentionen i ”Översiktsplanen” att Karlstads stadsdelar skulle få en blandad bebyggelse? Ja, det blev inget av de goda ambitionerna i de ovan nämnda projekten utan i dessa konkreta nyproduktioner blev det just en förstärkning av byggandets segregation.

Vart tog den blandade byggnationen innefattande funktionella hyresrätter med rimliga hyresnivåer vägen? Min undran är, vilka politiska krafter i Karlstads kommun kommer att sträva efter att segregationen bryts och att byggnationen i våra stadsdelar får en blandad bebyggelse?

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.