Karlstads översiktsplan och den oproblematiska tillväxten

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Karlstad behöver få ett nytt mått på vad som skapar god livskvalitet, menar Stefan S Widqvist.

Hur kommer det sig, att våra kommunala politiker från höger till vänster accepterar en strävan efter ständig ökad tillväxt som grundläggande utgångspunkt för den kommunala politiken?

Den föreslagna översiktsplanen, som nu är framlagd för att inhämta synpunkter från medborgarna i kommunen, har tillväxt som prioriterad politisk strävan.

I avsnittet ”Utmaningar och övergripande planeringsmål” slår man fast - ”Planeringsmål 1: Ge plats för fler Karlstadsbor och företag – Vi vill växa och vi växer!”… och man preciserar sin strävan: ”…det politiska målet om en tillväxt på minst 1% per år. Den nya översiktsplanen tar höjd för att nå 125 000 invånare till 2050, vilket medför att kommunen behöver planera för motsvarande 30 000 nya bostäder (…) Tillväxten innebär också behov av plats för nya verksamheter, motsvarande uppskattningsvis 300-350 hektar.”

30 000 nya bostäder i Karlstad de kommande 30 åren för att möta många nya invånare, det är en del av kommunens översiktsplan.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Hur kommer det sig att våra kommunala politiker ser tillväxten som oproblematisk? Borde man inte problematisera själva tillväxten?

Varför är det en given målsättning att Karlstad skall bli allt större och kringgå att ta ansvar för de konsekvenser det medför? Varför startar man inte med att ställa frågan: Vilken stad vill vi leva i och vad behöver vi göra då?

Mantrat TILLVÄXT präglar vår politisk-ekonomiska kultur, där man påstår att det är bäst för vårt samhälle om vi arbetar mer, producerar mer och konsumerar mer för då stiger vår BNP vilket då anses ge oss ett bättre liv.

Vår vardag, aktiviteter med barnen, ideella insatser, fritiden är inte synliggjorda i BNP. Civilsamhällets liv, som inte visar sig i ekonomiska transaktioner, syns inte i tillväxtmantrat och BNP:s ekonomiska matematik, ändå påstår man att BNP mäter vår livskvalité, än märkligare är påståendet då man vet att BNP inte heller redovisar hur våra resurser fördelas mellan individer och grupper i samhället.

Hög BNP säger inget om det ojämlika samhälle vi lever i. Trots att begreppet BNP och dess inneboende tillväxtfokusering under alla år kritiserats för dess begränsade värde för en bedömning av våra livsvillkor och i många avseenden ger en skev ekonomisk bild, vidhåller våra förtroendevalda oavsett politisk färg dess användbarhet för politikens handlingar.

När nu tjänstemännen på våra förtroendevaldas uppdrag lägger fram en översiktsplan där ett växande och allt större Karlstad är det centrala så går det inte att komma ifrån, att våra politiker och partierna inte är i närheten av att erkänna de problem som det ständiga växandets filosofi skapar för vårt vardagsliv, vår miljö- och natur. Nuvarande ekonomi skapar miljöförstöring och klyftor.

Varken bruna, blå, gröna eller röda politiker i vårt fullmäktige har presenterat något annat än att vi skall bli allt fler på samma yta, vidgad verksamhet för produktion och ökad konsumtion.

De som utformat ”Översiktsplanen” upprepar på ett flertal ställen i texten sitt fokus på tillväxt. På bland annat sidan 20 kan man åter läsa om vad som skall vara centralt för den för politiska handlingen: ”Översiktsplanen ska möjliggöra bästa möjliga tillväxt för Karlstad.”… och sedan följer man upp med att ge politiken och tjänstemännen fria händer genom formuleringen ”…inte prioritera något specifikt allmänt intresse tyngre än andra, eftersom samtliga har viktiga funktioner i en hållbar framtid.”

Detta inpräntande av växandets allenagörande välsignelse trots att miljö- och klimatekvationen inte går ihop… och då hjälper det inte att man pliktskyldigt skriver om hållbar utveckling, när de konkreta förslagen allt som oftast är dess motsats.

Är det verkligen så, att ingen politiker, inget parti i vårt fullmäktige vill, vågar… föra fram något annat än ett växande Karlstad och ett fortsatt utvidgat konsumtionssamhälle? Har vi inte en gemensam uppgift att försöka bevara och bygga ett Karlstad som grundas i andra värden, där invånarna i Karlstad och deras livskvalité står i centrum?

Vi behöver ett nytt mått på vad som skapar god livskvalité, då tillväxt och en än större storlek leder oss fel om vi önskar ett framtida Karlstad där vi kan trivas tillsammans i våra bostadsområden, på gator och torg… nära vårt vatten som omger oss.

Stefan S Widqvist, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.