Debatt: Fiskodlingen är en positiv satsning för Storfors

Debatt
PUBLICERAD:
Storfors kommunhus
Foto: Kasper Norling
VF har genom en artikel och genom en ledare uppmärksammat den planerade etableringen av en fiskodling/konceptfabrik som förhoppningsvis nu kommer att ske i Storfors, men svartmålar vad som är en viktig satsning i kommunen, skriver företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i en replik på ledarsticket Något luktar illa i Storfors fiskodling (12/7).

I ledaren utropar Susanne Sjöstedt självsäkert att de villkor som Storfors kommun erbjudit företaget ASG helt klart är i strid med kommunallagen.

Ja, det är sant att vi i Storfors har haft omfattande diskussioner om den här etableringen. Inte heller vi två partier (S) och (V) har varit helt överens hela vägen om ärendets hantering. Men det vi är helt överens om är att en etablering av det här slaget skulle vara något väldigt positivt för kommunens fortsatta utveckling. Vi har därför gemensamt i kommunfullmäktige röstat igenom den marköverlåtelse och de övriga villkor som förhandlats fram med företaget.

Att överlåta industrimark till ett företag som avser att etablera verksamhet inom kommunen för ett mer symboliskt belopp har Storfors, liksom många andra kommuner, tillämpat under en lång rad av år. Och samtliga partier har tidigare alltid ställt sig bakom dessa marköverlåtelser. Naturligtvis skulle även vi i Storfors önska att vi kunde få sälja industrimark till ett mer marknadsmässigt pris. Men riktigt så fungerar det tyvärr inte i den verklighet vi små kommuner lever i.

När det gäller villkoren för omhändertagandet av spillvatten så är grundprincipen här som för all annan va/avloppsverksamhet att den över tid skall betalas av avloppstaxan och inte belasta kommunens övriga verksamhet.

För att kunna ta emot spillvattnet från fiskodlingen vid vårt avloppsreningsverk kommer det bland annat att krävas en komplettering med en ny buffertdamm. Det här är åtgärder som liknar de som vår tekniska förvaltning har efterfrågat under en lång rad av år. Men som vi av ekonomiska skäl har tvingats att skjuta på framtiden. Nu får vi en möjlighet att tillsammans med fiskodlingen göra dessa förbättringar i vårt avloppsvattenverk.

Den taxa som företaget skall betala grundas på vedertagna avskrivningstider på mellan 10 och 50 år beroende på den beräknade livslängden för respektive del.

För att försäkra oss om att den här marköverlåtelsen och tillhörande villkor för hantering av företagets spillvatten har vi kontaktat Sveriges Kommuner och Regioner för att få ett utlåtande innan beslutet togs i fullmäktige. Svaret var att många kommuner liksom vi tillämpar en ”lågpristaxa” för industrimark och att det egentligen inte ännu är ordentligt prövat om detta kan anses som gynnande av ett enskilt företag eller inte. Men att det enligt deras mening bör kunna anses som ett allmänt främjande av näringslivet, som är tillåtet för en kommun att göra förutsatt att samma villkor erbjuds samtliga företag som vill etablera sig inom kommunen.

Nu har Moderaterna i Storfors lovat att de ska överklaga överlåtelsen av marken och övriga villkor till Förvaltningsrätten. Det här är en prövning som vi från majoritetspartierna i så fall välkomnar. Vi hoppas att såväl Storfors, som andra kommuner som tillämpar en liknande ”lågpristaxa” vid överlåtelse av industrimark, sedan klart får veta om vi fattat rätt beslut.

Slutligen, varför är den här etableringen med beräknade 80-100 arbetstillfällen så viktig för Storfors? Ja, innan de stora neddragningarna skedde i stålindustrin var inte bristen på arbetstillfällen något stort problem här. Men sedan har det sannerligen varit en ständig kamp för vår lilla Bergslagskommun att överleva.

Trots att vi lyckats med mycket som att utnämnas till att ha regionens bästa skola (till och med landets ibland!), en väl utbyggd äldreomsorg, tillgång till fina sport- och fritidsaktiviteter mm. så minskar vi tyvärr stadigt i antalet innevånare år från år. Och medelåldern fortsätter att stiga på ett oroande sätt.

Den här tråkiga utvecklingen slår naturligtvis direkt igenom på den kommunala ekonomin. Vi har fått allt svårare att få våra skatteinkomster att räcka till de stora behov som finns i vår kommunala verksamhet. Frågan om vi kan överleva som egen kommun är ständigt aktuell för oss.

Om den här fiskodlingen nu förhoppningsvis kommer till stånd, trots all svartmålning från olika håll, hoppas vi att VF står ut med illalukten och tar sig tid att göra ett besök hos oss trots att avståndet mellan vår egen verklighet och den verklighet som tycks råda på er tidningsredaktion i residenshuvudstaden verkar vara betydligt större än de få mil som ni då måste åka för att ta er hit.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Storfors genom:

Eva-Lotta Härdig Eriksson, ordförande Socialdemokraterna i Storfors

Peter Högberg, ordförande Vänsterpartiet i Storfors

SVAR DIREKT:

Nja, nu var väl kontentan i ledarsticket att upplägget i den typen av kommunalt stöd/subvention som det är tal om i fiskodlingsaffären är så väldigt gynnsamt för det enskilda företaget att kommunen bör kontrollera lagligheten ordentligt i förväg innan man gör stora skattefinansierade åtgärder.

Laglighetskontroller jag, om jag jobbat på VF:s ledarsida tidigare, för övrigt tryckt på i flera av de långt mer tveksamma kommunala affärerna i länet de senaste åren som kostat skattebetalarna stora pengar utan att de fått något tillbaka.

Men S och V i Storfors ska sannerligen inte tro att undertecknad inte förstår desperationen hos små kommuner i utflyttningsregioner. Jag har trots allt bott i just såna större delen av livet (granne för övrigt med pappersbruk, på tal om piken att stå ut med dålig lukt...)

Hur ska man locka företagsetableringar, skapa lokala arbetstillfällen och ge lokala underleverantörer förutsättningar att överleva om man inte ens kan utnyttja det enda man har i överflöd; industrimark och en tillmötesgående kommunal attityd?

Men är i grunden bra och rimligt att kommunalt stöd/kommunala subventioner granskas för att göra regelverket ännu tydligare.

Susanne Sjöstedt, politisk redaktör VF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.