Debatt: Hjälp kommunerna att riva tillväxthinder!

Debatt
PUBLICERAD:
Kan man förena värmlänningarnas önskan att bo nära vatten och natur med att upprätthålla strandskyddet? Ja, tror debattörerna.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Många vill komma närmare vatten, skog och mark till följd av pandemin och ett mer flexibelt arbetsliv. Det skapar nya möjligheter för hela Värmland. Därför är det olyckligt att strandskyddsutredningen inte vågar ge kommuner förtroendet att göra kloka avvägningar mellan olika intressen, skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert, och Carin Hansdotter, Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Värmland.

Pandemin har förändrat mångas boendepreferenser. Barnfamiljers utflyttning från storstäderna har tagit fart när fler omprövat sin vardag. Men även unga vill i allt högre utsträckning bo närmare naturen. När Byggföretagen lät Novus undersöka 20-27-åringars boendepreferenser svarade 47 procent att man värderar närheten till natur i samband med valet av bostad. Det är en ökning med åtta procentenheter sedan pandemin startade.

Längtan ut från storstäderna slår också igenom i Byggföretagens konjunkturprognos. I Värmland förväntas bygginvesteringarna i bostäder öka med 19 procent under perioden 2020-2022 – från 4,2 miljarder kronor per år till över 5 miljarder. Detta kan jämföras med Stockholms-regionen som ökar med 8 procent. Många vill alltså bygga och bo i Värmland. Och viljan att komma närmare vatten, skog och mark skapar stora möjligheter till ökad skattekraft för kommuner som kan tillgodose behovet.

Samtidigt ser vi att tillväxten framförallt kommer att ske i Karlstad, och till viss del i Hammarö och Kristinehamn, medan övriga kommuner har det tuffare. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, häromåret genomförde en enkätstudie menade 9 av 10 kommuner att en för snäv tolkning av strandskyddet försvårar byggande. Strandskydd gäller till exempel ofta mellan 100 och 300 meter från stranden - samtidigt som Naturvårdsverket och Boverket konstaterat att de viktigaste biologiska värdena i normalfallet finns inom 30 meter från strandlinjen.

Strandskyddsutredningen vågade inte ge kommunerna förtroendet att göra kloka avvägningar mellan olika intressen. Istället föreslås vissa justeringar av nuvarande regler. Vår tanke med lättnader i strandskyddet är inte att byggnation ska ske i närheten av redan befintlig bebyggelse, så att dessa fastigheter får ett sämre läge. Den stora vinsten ligger istället i att byggnation kan ske på mark som idag är outnyttjad för nya bostäder.

Byggföretagen instämmer i att det generella strandskyddet vid mycket små sjöar och vattendrag tas bort - även om det endast kommer att ge marginell effekt på byggandet. Men utredningen föreslår också saker som kommer att försvåra byggande: Länsstyrelserna ges till exempel möjligheter att återinföra strandskydd.

Byggföretagen vill öka kommunernas möjligheter att bebygga områden som saknar betydelse för strandskyddets syften och som är väl lämpade för nyproduktion av bostäder. I väntan på en riktig översyn av strandskyddet skulle mycket lösas med att ett nytt särskilt skäl läggs till i miljöbalkens 7 kap. 18 § med lydelsen ”området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens planering enligt plan- och bygglagen.”

Lagstiftningen måste hjälpa kommunerna att riva tillväxthinder. Sverige har 42 000 mil stränder längst kust och sjöar. Men trots den enorma potentialen för ett hållbart byggande har vi i dag ett strandskydd som försvårar utveckling. Så kan vi inte ha det om hela Värmland ska kunna dra nytta av ett flexiblare arbetsliv efter pandemin.

Anna Broman, bostadspolitisk expert

Carin Hansdotter, Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.