Debatt: Pandemins osynliga hjältar

Debatt
PUBLICERAD:
Det borde vara självklart för alla arbetsgivare inom förskolan att i likhet med Karlstads kommun tillgodose att det finns skyddsutrustning för all förskolepersonal.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Förskolans personal – den lågintensiva krisens (o)synliga hjältar.

Covid-19 deklarerades bli en världsomfattande pandemi i mars 2020 av Världshälsoorganisationen. Åtgärder som smittspårning, fysisk distansering och handhygien rekommenderades generellt till hela världen. Pandemin drabbade vården och äldrevården på ett mycket påfrestande sätt. Den anställda vårdpersonalens arbetsmiljö och anställningsvillkor anses vara de tuffaste på arbetsmarknaden med hög sjukfrånvaro – redan innan pandemin.

Ytterligare ett hårt drabbat yrke är förskolans personal vars huvudsakliga uppgift karaktäriseras av ansvar för yngre barns pedagogiska utveckling, omsorg och välbefinnande. I likhet med vården d.v.s. andra kvinnodominerade verksamheter är att yrket kräver ett individuellt, ett socialt såväl som ett emotionellt engagemang vilket ger både mening och stress. I en krissituation förknippar man sällan förskollärare med aktiva krishanteringsaktörer. Men det är de. De är osynliga hjältar som i det tysta står i frontlinjen och kämpar för barnens bästa.

Hanterar dubbla kriser

Förskolans arbetsmiljö har de senaste decennierna uppmärksammats av forskare, Arbetsmiljöverket, media och fackförbunden. Det tydligaste exemplet är Förskoleupproret som samlade in berättelser från personal i förskolan över hela landet under hashtaggen #pressatläge (2018). Denna organiserade protest hade till syfte att uppmärksamma professionens arbetsmiljöproblem. Samma problem som två år efter utgivningen av #pressatläge har förvärrats av den globala pandemin. Nu hanterar förskolepersonalen dubbla kriser – arbetsvillkor OCH pandemi.

Läget har pressats ytterligare

Förskollärarnas och barnskötarnas arbetsvillkor kan idag beskrivas med alltmer alarmerande ord. Fokus i personalgrupperna har flyttats till konkreta smittorisker där liv står på spel. Enligt de senaste rapporter från fackförbunden tenderar även hot om våld att öka gentemot förskolepersonalen som arbetar med nya striktare regler kring barnens och egen sjuknärvaro. Vårdnadshavarnas ekonomiska läge pressas av att behöva vårda sjuka barn vilket skapar konflikter. Personalens tillgång till munskydd, visir och annan utrustning är inte lika mellan skolor eller kommuner vilket i sin tur leder till att det pressade läget pressas ytterligare. Samhället var inte redo för denna lågintensiva kris och pandemin blev förutom vårdpersonalens även förskolans ”brand att släcka”.

Säkerhet, trygghet och rätt utrustning

I en tidigare genomförd studie publicerad i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv konstateras att: …konsekvenser av dåliga arbetsvillkor i denna kvinnodominerade yrkesgrupp är kortsiktiga i form av psykisk ohälsa men också långsiktiga vad gäller att äventyra barnens lärande, utveckling och mående samt verksamhetens framtida utveckling. I slutändan påverkas professionens attraktionskraft negativt och välfärden äventyras i större utsträckning. Ta detta på allvar! Det är dags för beslutsfattare att se förskolepersonalen som aktiva krishanteringsaktörer och jämna ut de skillnader som finns mellan skolor i hanteringen av covid-19-spridningen.

Det borde vara självklart för alla arbetsgivare inom förskolan att i likhet med Karlstads kommun tillgodose att det finns skyddsutrustning för all förskolepersonal. Om de nu är pandemins (o)synliga hjältar, ge dem den utrustning som behövs om arbetet ska kunna ske under trygga former och med värdighet i behåll.

Annette Nord, huvudskyddsombud Karlstad kommun

Diana Hall, huvudskyddsombud Hammarö kommun

Aida Alvinius, docent, forskare inom ledarskap och krishantering

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.