Dammfrågan upprör – med all rätt

Debatt
PUBLICERAD:
Miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska genomföras och miljöer i så stor utsträckning som möjligt bevaras, anser Oberoende realister.
Foto: Daniel Olausson
”Oberoende Realister kämpar för att människor ska ha möjlighet att påverka politiska beslut innan de fattas.”

Utrivning av dammar är en fråga som med all rätt upprör de människor som drabbas. Oberoende Realisters inställning är att miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska genomföras och att miljöer i så stor utsträckning som möjligt ska bevaras, med bibehållen eller höjd ekologisk status. Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och kommunen måste kompenseras.

Dammarna har byggts för att flotta timmer eller som vattenmagasin för elproduktion. De har byggts för att skapa kraft till sågverk, kvarnar och hammare. Det har varit lätt att spara och använda vattnet när kraften har behövts. Det är så det har fungerat, vi har dammar och reglerade sjöar i Hagfors kommun som har funnits i mer än 350 år, i vissa fall mycket längre än så. Nu planeras utrivning av dammar för att höja vattensystemens ekologiska status, men det drabbar redan fungerande ekosystem, under århundraden anpassade till den uppdämda sjön. Det man vinner i ena änden drabbar då något annat.

Vi som bor i Hagfors kommun har under århundraden och i många generationer, anpassat oss för behovet av vattenkraft och flottningsleder. Det har gett jobb och trygghet.

Låt oss vara realister. Utvecklingen har i huvudsak varit bra. Det byggdes fabriker och bostäder, gator och samhällen. Det fanns jobb utanför jordbruket och uppdämda sjöar var en självklar del av utvecklingen. Starka krafter drev samhällsutvecklingen framåt.

Nu är vi i ett nytt läge. Fortfarande är det starka krafter som driver utvecklingen och påverkar vår kommun. Gamla brukspatroner har bytts ut mot nya makthavare som inte längre lever i våra samhällen. Nu är det EU:s vattendirektiv, implementerat i svensk lagstiftning, som ställer till det. EU har sagt sitt, och staten vill genom nationella miljömål skydda våra vatten och höja den ekologiska statusen. I det här fallet är det i första hand länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och vattenmyndigheterna som driver på mot en i delar negativ utveckling när dammar avvecklas.

Kostnaden för planerade åtgärder drabbar det lokala samhället och enskilda fastighetsägare, och notan är gigantisk. Inom några år kommer, som en följd av Vattendirektivet, en översyn av alla sjöar och vattendrag som via Klarälven rinner ut i Västerhavet. Det kan bli en mardröm långt värre än dagens planer. Vi kommer alla att påverkas.

Oberoende Realister kämpar för att människor ska ha möjlighet att påverka politiska beslut innan de fattas. Vi vill förändra kommunens styrdokument, för att förklara att vi kan bevara men också bruka utan att missbruka vår natur. Vi vill att gamla anlagda sjöar så långt det är möjligt ska bevaras, och att det ska byggas naturliga trösklar med öppna vandringsvägar men med en bibehållen vattennivå som boende runt sjöarna kan acceptera.

På alla plan försöker vi hitta lösningar som gynnar vår kommun och våra kommuninvånare och vi är i grunden positiva till vattendirektivets ambition att skydda våra vatten. Men det måste ske med hänsyn till de människor som påverkas, och kostnaden för samhällets ambition att skydda vatten kan inte enbart läggas på enskilda fastighetsägare på landsbygden.

På OR:s initiativ har kommunstyrelsen i Hagfors kommun därför begärt att regeringen genomför en överprövning av vattendirektivet och den del som rör åtgärdsplanen för Västerhavets vattendistrikt.

Vi tycker inte att åtgärderna är realistiska, motiverade eller grundligt utredda.

Boo Westlund (OR)

Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Hagfors kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.