Debatt: Rusta Sveriges försvar mot hybridhot

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaterna vill stärka Sveriges motståndskraft mot hybridhot som cyberattacker och spionage.
Foto: Ruud, Vidar
Hoten, riskerna och sårbarheterna mot Sverige och svenska intressen har ökat över tiden.

Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige har ökat. Samtidig utsätts vi även dagligen för så kallade hybridhot som t.ex. cyberattacker, spionage, och systematiska desinformationsoperationer.

Vi måste rusta Sverige starkt för att kunna möta denna nya verklighet.

Moderaterna har därför gått fram med ett kraftfullt 24-punktersprogram som ska stärka våra möjligheter att förbereda oss för, upptäcka och agera emot hybridhoten. Det handlar om allt från en starkare krisledning med ett nationellt säkerhetsråd till att skärpa strafflagstiftningen.

Hybridhoten verkar i en gråzon mellan fred och krig. Det kan till exempel handla om att via cyberspionage få tillgång till känslig information från såväl myndigheter som privata företag, att sprida falsk information som skadar förtroendet för det politiska systemet eller om att genom direkt sabotage – fysiskt eller digitalt – skada samhällsviktig infrastruktur.

Det krävs ett helhetstänkande för att stärka Sveriges motståndskraft för att stå emot dessa angrepp. Moderaterna vill därför inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern som ansvarar för den centrala krisledningen. Målet måste vara att kunna disponera och använda statens samlade resurser mot olika säkerhetshot i Sverige.

Krislagstiftningen måste förändras så att kraftfullare åtgärder kan vidtas vid större kriser, och inte som idag bara i händelse av krig eller krigsfara. Detta är en viktig lärdom från de senaste årens kriser, inte minst från den pågående pandemin. Lagstiftningen bör även uppdateras genom att klassificera fler aktiviteter som hybridhot och skärpa straffen.

Det måste också finnas kraftfulla verktyg att använda för att ingripa. Moderaterna vill återupprätta den särskilda beredskapspolisen, vilken ska fungera som en förstärkningsresurs för polisen. Cybersäkerheten hos både myndigheter och företag höjs genom att ge det nya cybersäkerhetscentrumet mer resurser och ett tydligt ledarskap. Möjligheter att stoppa olämpliga utländska direktinvesteringar i samhällsviktig verksamhet och strategiska markköp måste införas.

Hybridhoten mot Sveriges säkerhet pågår här och nu, varje dag. Det är bra att det nu satsas på det militära försvaret. Men den satsningen måste även kompletteras med bredare åtgärder för att skapa ett motståndskraftigare samhälle i ljuset av den flerdimensionella hotbilden som Sverige står inför.

Vi moderater lägger därför fram skarpa förslag för att stärka Sveriges säkerhet i en allt oroligare omvärld.

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.