Debatt: Stäng Hamngatan för biltrafik

Debatt
PUBLICERAD:
”Vi vill ha ett levande centrum och en trafikmiljö som är säker och miljömässigt hållbar”, skriver Tomas Riste (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Foto: HP Skoglund
Inom en snar framtid ska Karlstads kommun ta beslut om en detaljplan gällande Tingvallastaden. Den handlar således bland annat om den tidigare så omdiskuterade trafiklösningen vid nya Resecentrum.

En majoritet i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd uttryckte stor oro för den situation som kommer att uppstå när man har för avsikt att blanda bussar och bilar med cyklister och gångtrafikanter på Hamngatan. Det innebar därför att kollektivtrafiknämnden beslutade, att i sitt remissvar förorda att man stänger Hamngatan för biltrafik. Beslutet avser sträckan mellan Västra Torggatan-Fredsgatan men med möjlighet att ta sig in till parkering i Duvanhuset och infarten väster om Hifi-butiken. Särskilda lösningar vad gäller varutransporter på såväl Hamngatan som Järnvägsgatan krävs.

Skälet till oron är som följer: Regionbussar kommer att ställas upp på båda sidor längs Hamngatan på ovan beskrivna sträcka. Hållplatser för stadsbussar kommer att flyttas från Drottninggatan till Järnvägsgatan. Det innebär att en stor mängd resenärer kommer att vistas i området. Många bussar, såväl region- som stadsbussar kommer att trängas med bilar, cyklister och fotgängare. Resultatet av detta blir hög olycksrisk för oskyddade trafikanter. Bilister kommer att hamna i en besvärande kösituation särskilt i rusningstid. Dessutom ska bussar ankomma och avgå på Hamngatan. Det är inte en acceptabel arbetsmiljö för våra chaufförer och en otrygg miljö för våra resenärer. Det är dessutom ett miljöproblem i centrala Karlstad. Den förändring som planeras kommer att påverka Karlstads centrum i årtionden. Inom Agenda 2030 finns 17 olika mål för en hållbar utveckling. Karlstad ska bidra med sin del.

I de simuleringar av biltrafiken som genomförts har man begränsat antalet bilar till 6000, vilket är mer än en halvering av de bilar som idag trafikerar Hamngatan. Svaret på frågan om hur man ska mer än halvera antalet bilar på Hamngatan är Erik Nilsson (KD) och hans kompisar i Moderaterna och Centerpartiet fortfarande skyldiga oss. Enda kommentaren som fällts är att det ska bli så krångligt att åka Hamngatan så att mer än hälften ska välja att köra andra vägar. Ovan nämnda partier försäkrade Karlstadsborna i en debattartikel att ”Hamngatan ska inte stängas för biltrafik.” Nu har dessa partier så vitt jag vet inte majoritet i kommunfullmäktige så det är intressant att veta var koalitionspartnerna Miljöpartiet och Liberalerna står i denna fråga. Extra intressant är att se hur Miljöpartiet i kommunen tacklar frågan, i kollektivtrafiknämnden röstade ordförande Jesper Johansson (MP) för att behålla biltrafiken på Hamngatan.

I en annan debattartikel hävdade representanter från Karlstads handel med flera att detta är en katastrof för centrumhandeln. Jag hoppas man istället ser möjligheterna i att vi med detta flyttar ca 1,5 miljoner resenärer från kvarteret Älgen till Hamngatan och på så sätt tillskapar en stor efterfrågan kring Hamngatan. Det hade varit önskvärt att köpmännen i stället sagt att nu ser vi Hamngatan som ett tillskott i centrumhandeln. Öppna exempelvis Duvanhuset mot Hamngatan. Det kommer vara en mängd nya presumtiva kunder i rörelse.

Centrumhandelns död har även de tre politiska debattörerna Erik Nilsson (KD), Frida Pettersson (C) och Alexander Torin (M) förutspått. Företrädare för partier som vill tillåta handelsområde på Månsberget. Det är till att sitta på många stolar.

Vi vill ha ett levande centrum och en trafikmiljö som är säker och miljömässigt hållbar.

Tomas Riste (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.