Debatt: Kollektivtrafikens utveckling viktig även i kristid

Debatt
PUBLICERAD:
"Även om vi i år befinner oss i en kris, så måste vi fortsätta planera för en bättre framtid", skriver Värmlandssamverkans kollektivtrafiknämnd.
Foto: Peter Bäcker
Vi i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L, MP) jobbar för att alla i Värmland, nu och i framtiden, ska kunna uppleva livskvalitet i världsklass, oavsett var i regionen man bor, lever och verkar. En viktig del i detta är att fortsätta utveckla kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken bidrar till att minska negativ miljöpåverkan, och ökar tillgänglighet till lokala och regionala arbetsmarknader och andra resmål. Den bör utvecklas och effektiviseras så att fler har möjlighet att välja kollektivt resande. För det behöver kollektivtrafiken bli ännu mer attraktiv och anpassad efter resenärernas behov – bland annat genom god tillgänglighet på så många orter som möjligt.

I år påverkas kollektivtrafiken, liksom många andra verksamheter, kraftigt av coronakrisen. Som myndigheterna rekommenderat undviker många att åka kollektivt, för att minimera smittorisker. Resande med buss och tåg har minskat kraftigt. Samtidigt måste trafiken upprätthållas för dem som inte har andra alternativ – inte minst för personal inom vården och andra samhällsviktiga verksamheter. Och dessutom i full omfattning trots färre resenärer, för att minimera risken för trängsel. För att möjliggöra detta är det viktigt att staten kompenserar regionerna, både för minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken och minskade skatteintäkter.

För att minska risken för smittspridning i bussarna har flera åtgärder vidtagits – bland annat extra städning och vädring, påstigning baktill istället för vid föraren, samt att extrabussar sätts in när det behövs för att undvika att bussar blir fullsatta.

Även om vi i år befinner oss i en kris, så måste vi fortsätta planera för en bättre framtid. Några delar i detta är arbetet med nya busstationer i Arvika och Årjäng, med Resecentrum vid Karlstad C och med förlängning av snabbusstråket genom Karlstad. Andra delar är de utredningar som dragits igång om hur busstrafiken till Hammarö kan förbättras, om bättre busstrafik till Örebro, samt om tågtrafik till Norge. Vi har också planerat för ett försök med att låta även andra resenärer än skolelever boka plats i skolskjutsbussarna, något som kommer inledas i några landsbygdsområden i Kils och Grums kommuner när smittskyddssituationen tillåter.

Vi vill också att regiontågen ska stanna på fler orter. Vi har redan kunnat återöppna Rottneros och Oleby på Fryksdalsbanan. Utredning pågår om öppnande av fler tåghållplatser, närmast på Värmlandsbanan, där vi snart ska ta beslut om att tillgängliggöra tågtrafiken på fler orter mellan Kil och Charlottenberg.

Helt avgörande för Region Värmlands verksamhet är engagemanget hos våra upphandlade trafikentreprenörer, som sköter den dagliga driften på våra linjer och fordon, och som har varit mycket viktiga aktörer även i samband med krishanteringen. Vi har nyligen upphandlat nya avtal för tågtrafiken, och arbete pågår för att förbereda den stora upphandlingen av busstrafik om några år.

Ett viktigt arbete i höst blir att ta fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Det är ett program som förnyas vart femte år, och som ska styra hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under de kommande fyra åren. I det arbetet kommer vi i Värmlandssamverkan ha fokus på att kollektivtrafiken ska bidra till att hela Värmland ska leva och att det ska bli lättare och mer attraktivt att välja kollektivt resande – för en långsiktigt hållbar utveckling i hela länet.

För Värmlandssamverkan i kollektivtrafiknämnden

Jesper Johansson (MP)

Margareta Nisser Larsson (M)

Ulf Jonsson (C)

Hans Nilsson (SiV)

Kenth Carlsson (KD)

Henrik Lindblom (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.