Öppet brev till landshövdingen: Minska koncentrationerna av vargstammen

Debatt
PUBLICERAD:
Svenska Jägareförbundet uppmanar landshövding Georg Andrén att med kraft verka för att ett så stort antal vargar som möjligt får fällas 2021.
Foto: Hasse Holmberg
"Vargsituationen i Mellansverige är ohållbar", skriver Torbjörn Larsson och Anders Olsson från Svenska Jägareförbundet i ett öppet brev till landshövding Georg Andrén.

Möjligheten till jakt med lös hund hotas av att jakthundar skadas eller dödas, att avkastningen från viltstammar minskar och att skyddsjakt på vargar som dödar hundar sällan tillåts. Det är mot den bakgrunden Svenska Jägareförbundet uppmanar dig som landshövding och ordförande i Viltförvaltningsdelegationen att med kraft verka för att ett så stort antal vargar som möjligt får fällas 2021.

Riksdagen fattade 2013 beslut om att målet för vargstammen ska vara 170–270 vargar. Trots det har Naturvårdsverket, i strid med vad riksdagen beslutat, fastställt att det ska finnas minst 300 vargar. Samtidigt anger Naturvårdsverket i sitt uppdrag till SLU att beräkningarna av möjligt uttag ska utgå från att stammen ska ligga kvar på dagens nivå 365 vargar alternativt öka med 5 eller 10 procent. Att minska stammen finns överhuvudtaget inte med som ett alternativ i forskarnas beräkningar. I praktiken har Naturvårdsverket därmed fördubblat målet för vargstammen i förhållande till det mål som Riksdagen angav som möjligt. Alla beräkningar som ligger till grund för siffran 300 har innehållit försiktighetsprinciper. I praktiken innebär denna försiktighet att vargförvaltningen har livrem, hängslen, flytväst och säkerhetssele. Det av största vikt att Du som landshövding står upp för länets intressen och inte lägger ytterligare försiktighetsprinciper ovanpå de som Naturvårdsverket redan tillämpar. Av de beräkningar som forskarna gjort inför årets jakt kan det möjliga uttaget ur stammen för att få nolltillväxt, licens- och skyddsjakt tillsammans, vara upp till 71 vargar. Lägg då märke till att nolltillväxten bygger på den felaktiga idén att det fortsatt ska finnas minst 365 vargar i stammen, långt över de 170–270 som riksdagen angav men även långt över de 300 som Naturvårdsverket satt som mål. Detta är inte acceptabelt. För att stammen och koncentrationerna ska minska krävs att det skjuts betydligt fler än 71 vargar.

Vargen och vargjakten polariserar samhället. Men det är ändå av största vikt att det är de människor som får leva med de negativa konsekvenserna av den överstora vargstammen som får det avgörande inflytandet på besluten. Forskningen har visat att illegal jakt förekommer. Andra studier pekar ut just bristen på delaktighet och framför allt misstron mot myndigheters vilja att genomföra fattade beslut som viktiga orsaker till att den finns. Sedan vargen återkom till Sverige har en rad löften getts om stammens framtida storlek, alla har brutits. Därför är det av största vikt att länsstyrelsen nu i sitt beslut om jakt på varg är tydlig med att stammen ska vara så liten som möjligt inom de ramar som våra folkvalda beslutat. Ett av de viktigaste målen för riksdagsbeslutet 2013 var att koncentrationen av varg skulle minska. Inte heller det löftet har uppfyllts.

Som ordföranden för Jägareförbundet Värmland och för Svenska Jägareförbundet vädjar vi till dig att värna jakten och jägarna i länet genom att verka för en licenstilldelning som gör att koncentrationen av varg på allvar minskar.

Torbjörn Larsson, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

Anders Olsson, ordförande Svenska Jägareförbundet Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.