Rädda Aspeds skola och ge nytt liv åt landsbygden!

Debatt
PUBLICERAD:
Nedläggningen av Aspeds skola har väckt upprörda reaktioner.
Foto: Daniel Olausson

När frågan om Aspeds skolas framtid behandlades i Torsby kommunfullmäktige fanns det bara ett enda parti som röstade för att skolan skulle få finnas kvar: Vänsterpartiet. Detta gjorde vi eftersom vi menar att byskolorna på olika sätt är väldigt värdefulla för hela kommunen och vi har genom åren röstat enligt denna princip. Det stora engagemang som föräldrar och medborgare i Vitsandstrakten visat för sin skola är också värt allt stöd!

Här följer några argument för vårt ställningstagande:

Landsbygdens utsatta belägenhet, hur bryta utvecklingen?

Under många decennier har man i Sverige diskuterat landsbygdens villkor och framtid. Tyvärr i termer av kris och alltid med ett centralistiskt perspektiv. Den så kallade utvecklingen beskrivs i termer som tillväxt och lönsamhet. Investeringar görs i storstadsregionerna medan landsbygden föräras bidrag och glesbygdsstöd. Vi kallas det inre stödområdet, men det är från Norrlands inland (och norra Värmland) som har försett centralmakten och exportindustrin med skog, malm, vatten- och arbetskraft. Det är Sveriges lands- och skogsbygder som ger stöd, mycket mer än vad vi får tillbaka!

Centrum–periferi – Utveckling eller avveckling…

Uppdelningen mellan centrum och det omgivande landet är tyvärr giltig inte bara för Sverige, utan för Värmland och vår egen kommun, Torsby. Vi som envisas med att befolka och hålla liv i hela landet, länet och kommunen, vi känner igen argumentationen: Vi kan inte ha för stor kostym … När satsningar görs så är det i centrum som gatstenarna läggs i vackra mönster, flygfältet byggs ut, skidtunneln ringlar sig i Valbergets sluttning och höghuset bröstar upp sig med sina balkonger mot söder och den vackra öppna Fryksdalen, som tyvärr dessa höghuskroppar stänger till utsikten för på gatuplanet…

Men det var i Vitsand som äldreboendet lades ner och nu är det Aspedskolans tur. Det är avveckling, inte utveckling, som pågår. Byskola efter byskola har fått stryka på foten för att, som man hoppas, göra besparingar i den kommunala budgeten. Och: enda argumentet för finansiering är – från kommunledningens skrivbordshorisont – indragna lärartjänster. Det är så man ställer grupp mot grupp mot varandra, i stället för att försöka hitta en rimlig lösning för alla.

Folkets engagemang – hur tas det till vara?

Alltemellanåt kommer en klagan om att det är svårt att få folk engagerade av politik och hur viktigt för demokratin. Som folkvald i den kommunala församlingen under lång tid har man hört denna klagovisa. Men när det dyker upp frågor, som verkligen engagerar folk, då börjar makten skruva på sig och tycker att ”vi måste se till helheten”, ”till kvaliteten”, ”kostymens storlek” och så vidare. Men utan kringliggande delar finns ingen helhet, utan omland inget centrum. Den fråga som infinner sig är: hur kan vi som förtroendevalda begära respekt för oss som politiker, om inte vi som folkvalda visar respekt för dem som valt oss?

Framtidsperspektivet…

I denna omvälvande tid med pandemi och coronavirus borde nya strategier för överlevnad och hållbar framtid utformas. Det visar sig att trångboddhet och social trängsel medför ökade problem när det gäller akuta situationer med smittspridning och annat.

Varför inte försöka åstadkomma alternativ till den galopperande centraliseringen? Genom att stödja och ta tillvara på det folkliga engagemanget kan vi skapa dynamik i kommunen och öka medborgarnas känsla av delaktighet. I stället för att fortsätta nedmonteringen av landsbygden kan vi skapa verkliga motiv för barnfamiljer och storstadströtta att hitta en utvecklingsbar plats för sin framtid. Och samtidigt ge dem som sedan länge bor ute i byarna i den vackra Torsby kommun en känsla av att också deras liv i helg och söcken är viktig för hela Torsby kommun.

Till sist, och åter till Aspeds skola: Låt skolan leva kvar åtminstone under kommande läsår för att ge rimlig chans till konsekvensbeskrivning och en sansad demokratisk beslutsgång. Nu gick det över stock och sten med besluten i BUN och kommunfullmäktige, dessutom mitt uppe i coronakalabaliken. Så ska inte den lokala demokratin hanteras!

Men också: Barnperspektivet! Hur skapar vi bästa möjliga miljön för det uppväxande släktet, där varje barn betyder lika mycket och ges så bra uppväxtmöjligheter som tänkas kan.

Demokratin, för oss, betyder att vi som lokalpolitiker ska stå i dialog med kommuninnevånarna hela tiden, inte bara några veckor före valdagen. Använd din röst varje dag, inte bara vart fjärde år! Låt Aspeds skola leva kvar och ge bygden en chans!

Bengt Berg, Gunilla Boquist, Hanni Andersson och Andreas Meseke

Vänsterpartiets fullmäktigeledamöter i Torsby kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.