Vill debattera välfärdsfrågor och kvalitet i kommunfullmäktige

Debatt
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna vill se att fullmäktiges ledamöter tar del av nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande för att ge välfärdsfrågor större utrymme i debatten.
Foto: Tommy Andersson
Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart.

Kommunfullmäktiges 61 ledamöter är direktvalda av karlstadsborna och kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar strategiska beslut exempelvis om budget och skattesats varje år.

Det är därför angeläget att ledamöterna är väl insatta i kommunens verksamheter och ges förutsättningar att göra viktiga ekonomiska prioriteringar.

I kommunens större nämnder behandlas årligen olika former av dokument som redovisar verksamheternas resultat och kvalitet. Under mars månads nämndsammanträden har arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behandlat sina kvalitetsredovisningar. Vård- och omsorgsnämnden har behandlat andra ärenden om kvalitet i verksamheten. Dokumenten är väl genomarbetade och innehåller värdefulla fakta om skola, vård och omsorg och kvaliteten inom dessa verksamheter. Socialdemokraterna anser därför att det vore värdefullt för fullmäktiges ledamöter att ta del av nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande och därigenom också ge välfärdsfrågorna ett större utrymme i kommunfullmäktiges debatter. I en motion föreslår ett antal socialdemokratiska företrädare att dessa dokument lyfts till kommunens högsta beslutande organ.

Vad kan man då läsa i dessa kvalitetsredovisningar? Några intressanta exempel:

En viktig indikator för utbildningens kvalitet är hur stor andel av eleverna som har gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Här kan vi se att andelen ökat jämfört med förra året, från 86,0 procent till 87,6 procent. Det skiljer mellan flickor och pojkar, 89,3 procent respektive 86,2 procent. Ska vi acceptera att över 10 procent inte klarar gymnasiebehörigheten år efter år och att det skiljer mellan flickor och pojkar? För Socialdemokraterna är det ett självklart mål att alla ska klara gymnasiebehörigheten och få det stöd som krävs för det. Det är väl en lämplig debatt i fullmäktige?

En annan viktig fråga är likvärdigheten i skolan. År 2019 skiljde det 53 poäng mellan skolan med högst meritvärde och skolan med lägst meritvärde. Boendesegregation, fritt skolval och pedagogisk segregation är några orsaker som nämns som förklaringar.

Det framgår i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsredovisning att det fortfarande är stora skillnader i resultat och måluppfyllelse mellan gymnasieskolans olika program. De studieförberedande programmen når generellt sett goda resultat medan de yrkesförberedande programmen har fortsatta problem med måluppfyllelse. Resultaten för eleverna på de individuella programmen fortsätter att vara svaga. Vilka livsval gör dessa ungdomar och hur mår de? Att klara skolan är helt avgörande för att klara livet. En gymnasieexamen är en av de viktigaste faktorerna för att senare i livet få ett jobb. Vi måste utveckla metoderna för ett bättre stöd i skolan. Det vill vi debattera i kommunfullmäktige.

I arbetsmarknads- och socialnämndens kvalitetsredovisning kan vi läsa att det gjordes 2332 orosanmälningar om barn som far illa. Alkohol- och narkotikamissbruk, vanvård, våld inom familjen och relationskonflikter i familjen är de vanligaste orsakerna. Finns det tillräckligt med resurser och kompetens för att hjälpa barnen och deras familjer? Det vill vi debattera i kommunfullmäktige.

Vi ser fram emot en positiv behandling av motionen och många intressanta debatter om viktiga välfärdsfrågor.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordf barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S), 1:e vice ordf arbetsmarknads- och socialnämnden

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordf gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordf vård- och omsorgsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.