En fråga om legitimitet

Insändare
PUBLICERAD:
Linda Larsson
Foto: Peter Bäcker
Karlstads kommunfullmäktige kommer 19 december i år att ta ställning till Muminprojektet.

Sannolikt kommer samtliga ledamöter för mitt parti att ställa sig bakom Linda Larsson (S) och Per Samuel Nisser (M) i denna fråga och detta är illa. Det skall nämligen mycket till innan man går emot partiets ledande företrädare. Men frågan om Mumin på Skutberget är så speciell att man inte kan vara helt säker på utgången då motståndet mot projektet är så omfattande både bland partimedlemmar och övriga kommunmedborgare. Samtidigt som det väcker mycket starka känslor då Skutberget sedan länge är kommunens populäraste naturområde vid Vänern.

Det säger något om motståndet att jag personligen endast känner en (1) enda socialdemokrat som är positiv till Muminprojektet, nämligen Björn Samuelsson, som i ett antal insändare ställt sig bakom Linda Larsson och Per Samuel Nisser i denna fråga. Andra partikamrater är negativa till eller till och med upprörda över planerna. Med anledning av detta har jag svårt att tänka mig att hela vår fullmäktigegrupp är positiva till Muminprojektet. Men, och detta är viktigt, Muminprojektet är inget S-projekt – även om det kan uppfattas så då vårt partis ledande företrädare förknippas med projektet tillsammans med Nisser.

Jag vänder mig nu, när jag skriver detta, i första hand till er som sympatiserar med eller är medlemmar i det socialdemokratiska partiet trots att den fråga jag tar upp naturligtvis är principiellt viktig även för övriga partier. Frågan anknyter till partiets inre demokrati och frågan om legitimitet.

Inom socialdemokratin har partidiciplinen av tradition varit väldigt stark på gott och ont. Innan vi tar ställning i en fråga, och då framför allt i kontroversiella frågor, skall den behandlas på olika nivåer i partiet. När vi väl har tagit ställning för ett beslut då är det det som gäller. Även om jag personligen inte sympatiserar med beslutet ställer jag mig bakom beslutet då jag vet att det tillkommit i demokratisk ordning och därmed är legitimt.

Denna tågordning har satts ur spel när det gäller det planerade Muminprojektet på Skutberget vilket framkom i den kritiska valanalys partiet genomförde efter valet. Partikamraterna i valanalysgruppen påpekade att det enligt partiets stadgar framgår att frågor av större ekonomisk eller principiell art skall lyftas tillbaka till arbetarekommunen (medlemsmöte) innan de förtroendevalda uttalar sig i frågan. Jag citerar ”Frågan om Mumin på Skutberget kan anses vara en sådan fråga som arbetarekommunen borde fått ta ställning till innan de förtroendevalda uttalade sig i frågan då den både var av större och principiell art, inte fanns med i det handlingsprogram de förtroendevalda fått att arbeta utifrån, samt var en fråga som kunde förväntas väcka mycket känslor hos medborgarna.”

Valanalysgruppen konstaterar också att Muminfrågan fick betydelse för det dåliga valresultatet, vilket framkom när man diskuterade valresultatet såväl med partimedlemmar som personer utanför partiet.

Ledande representanter för vårt parti har med andra ord medverkat till det dåliga valresultatet då de tagit ställning för Muminprojektet, utan att förankra det i partiet, och detta har de gjort tillsammans med den borgerliga majoriteten. Allmänheten har därigenom bibringats uppfattningen att vi socialdemokrater är positiva till projektet, vilket det inte finns några belägg för. Och för detta har partiet straffats i valet.

Men samtidigt som våra ledande representanter kört sitt eget race, utan vårt godkännande, kan de knappast förvänta sig att vi medlemmar okritiskt skall ställa oss bakom dem vad gäller kommersiell exploatering av Skutberget. Genom att självsvåldigt agera utanför partiets stadgar har de underminerat sitt inflytande och legitimitet i denna fråga.

När kommunfullmäktige behandlar frågan i december är det viktigt att ni som sitter i fullmäktige beaktar detta förhållande.

Erik Forsberg (S)

Skattkärr

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.