Gör rätt med medborgardialog

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Håkan Strandman
Hur kommer det sig att föregående och nuvarande kommunledningen har olika synsätt angående upplevelseanläggningen på Skutberget?

I över 5 år jobbade stadsbyggnadsförvaltningen med en detaljplan (SBN-2011- 146).

När en ”intressant” privat ägare dyker upp avslutas denna detaljplan och uppdrag till detaljplan Muminland, vision med mera ges genom kommunfullmäktige beslut 19 juni 2017.

Blev intresserad av hur kommunledning resonerade angående föregående förslag till detaljplan på Skutberget.

I en godkänd granskningshandling fann jag följande formuleringar:

På sidan 15: ”Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad... Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten.”

Alltså, dåvarande kommunledning hade inställning i enighet med samma intentioner som det fortfarande gällande planprogram från 31 augusti 201 och vi många motståndare till temaparken typ nöjesanläggning har!

På sida 20-21: ”Udden på Skutberget utgör kärnan i friluftsområdet, med Skutbergsgården, motionscentralen och badplatsen samlade tillsammans med andra friluftsaktiviteter som friluftsscen, beachvolleyplaner och lekplats. Här finns även en allmän parkering. Även vid en kommande utveckling av Skutbergsområdet och motionscentralen är det viktigt att området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden. Livligare friluftsaktiviteter bör även i framtiden koncentreras till udden, både för att förädla detta område som kärnan i friluftsområdet och för att hålla resterande natur så ostörd som möjligt. ”

Alltså, kommunledningen jobbade med detaljplanen för Skutberget i samma linje som det står i fortfarande gällande planprogram från 2011 och som vi nejsägare till sagoparken eftersträvar och kämpar för. Nämligen att det är viktigt att område inte skall privatiseras, allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området skall säkerställas även för framtiden med mera.

Det finns mer intressant information i den föregående detaljplan som jag kommer hämta till min överklagande om mina synpunkter till granskning blir inte tillgodosedda.

Intressant är att lyfta mer Allmänna intressen som skall tillgodoses i planeringen angående Skutberget och detaljplanens relevans till Kommunens strategiska plan.

När man jämför föregående detaljplan för Skutberget och den nuvarande kan man konstatera att nuvarande kommunlednings jobbar precis tvärtom som den föregående. Udden (kärnan eller Skutbergets hjärta) föreslås privatiseras, allmänhetens rörlighet på hela Skutbergets begränsas under sommartid – observera då detta område numera är mest besökt.

Vidare är kommuns enda syfte med den föreslagna detaljplan för Muminland är att göra ett så bra underlag som möjligt och struntar i Invånarnas åsikt att platsen för Muminland är fel vald.

Det finns inte lagliga möjligheter att etablera sagoparken - till exempel enligt överordnande syften formulerade i miljöbalken och plan- och byggnadslag (PBL).

Enligt Naturvårdsverkets webb information:

”Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.”

Enligt aktuell webb för Finansdepartementet, enhet för bostäder och byggande (BB) och enheten för samhällsplanering (SPN) information är syfte enligt PBL följande:

”1 kap. Syfte, innehåll och definitioner:

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.”

Visserligen är jag bara en ”enskild person” men på grund personliga meriter och den skaffade kunskap hur planprocesserna för Skutberget ska gå till anser jag att vår kommun bör beakta denna insändare mer en mina sex stycken som jag skrev tidigare.

Ånyo och som i mina synpunkter till granskning tycker jag att kommunen bör avbryta detaljplan för Muminland och därmed vision så kallad planprogram.

Framför följande budskap till nuvarande kommunledning i Karlstad: tänk långsiktigt! Gör om detaljplan för Skutberget och gör rätt med hjälp av riktig medborgardialog som krävs av EU-lag (Århuskonvention).

Nej till sagopark, tack.

Bernadetta Antonina Olsson

kommunmedlem i 48 år

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.