Har Viken dragit nitlotten?

Debatt
PUBLICERAD:
"Den ökade genomfartstrafiken kommer att innebära försämringar i Viken, det sägs i klartext."
Foto: Ulf Nordström
Karlstads kommun har tagit fram en vision för stadsdelen Viken, den del av Karlstad där jag bor. I någon månad har man kunnat lämna synpunkter på den.

Nu och några år framöver händer det saker i Viken, och allra mest i utkanterna. Ett nytt resecentrum ska byggas, biltrafiken på Hamngatan ska minskas och i närområdet, bland annat i ”Coop-kvarteret” på Orrholmen, ska det byggas uppåt 2 500 nya bostäder och ett antal arbetsplatser och affärer.

Visionen beskriver styrkor och möjligheter för Viken: närheten till vatten (Mariebergsviken), två stora parker (Stadsträdgården och Wennbergsparken), lugna bostadsgårdar, närheten till centrum.

Men när svagheter och hot ska beskrivas handlar det av naturliga skäl mest om trafiken.

De ”öst-västliga stråken” för biltrafiken genom centrala Karlstad har undan för undan blivit allt färre. Kungsgatan och Tingvallagatan är reserverade för bussar, Drottninggatan för cyklar och gående – och när Resecentrum byggs ska Hamngatan bli en ”stadsgata” och trafiken ska ”omfördelas”.

Då återstår inte så många fler gator för genomfartstrafiken än Sjömansgatan i Viken. I visionen sägs det att trafiken där inte ska öka med mer än 10-20 procent. Det låter som en glädjekalkyl, och man undrar vad det finns för beredskap om beräkningarna visar sig felaktiga.

Stadsdelsvisionen för Viken handlar alltså inte så mycket om människor, men desto mer om trafik. Och det handlar mer om hur man ska ta sig igenom och förbi Viken, än hur man ska ta sig dit – eller vad man ska göra där.

Viken har potential, men visionen ger en bild av en stadsdel som kommer att bli alltmer omgärdad av fordonstrafik. Med nya Resecentrum ska privatbilarna ”angöra” på Vikensidan, och närmast järnvägen byggs dessutom en ny buss- och taxigata som ansluter till Vikengatan strax öster om Pekås.

För Viken är det en bekymmersam framtid som målas upp – och det ”visionära” i beskrivningen är svårt att få syn på.

Den ökade genomfartstrafiken kommer att innebära försämringar i Viken, det sägs i klartext. Fler måste försöka samsas om utrymmet: fler bussar, bilar, gångtrafikanter och cyklister. Detta i en stadsdel där det redan idag är en relativt hög trafikbelastning och köbildning, särskilt morgnar och eftermiddagar.

Visionen för Viken har säkert tagits fram efter alla konstens regler. Den ger en ärlig bild av svårigheterna som uppstår när staden växer och trafiken ökar. Och den skulle säkert kunna fungera som kursmaterial om svårigheterna med att planera trafiken i en stad sönderbruten av ett deltaland.

Samtidigt är det svårt att se att man ska kunna slå in på en annan kurs utan omfattande tvångsmedel som biltullar, förbud och alternativa – längre – resvägar för privatbilarna.

De positiva motmedlen till ökad bilism behövs förstås: utbyggd kollektivtrafik och utvecklade cykelstråk. Men i väntan på grepp som är radikala – och på allvar visionära – tycks Viken ha dragit nitlotten.

Frågan är om vi ska behöva nöja oss med det. Vad säger kommunens politiska företrädare?

Ulf Nordström

Vikenbo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.