Förnybart inte viktigast

Debatt
PUBLICERAD:
"Vindkraften har begränsad nytta i Sverige och bör av miljöskäl tillåtas enbart till havs."
Foto: Emil Langvad/TT
Vindkraftsföreträdare använder ofta orden ”förnybart” eller ”förnybart elsystem”.

Flera energislag anses förnybara. Elproduktion som drivs av vattenfall, vind eller sol betecknas som förnybar och fossilfri. Kärnkraft förbrukar uranatomer och beskrivs därför enbart som fossilfri. För klimatet är det inte förnybarhet utan frånvaro av fossilutsläpp som är avgörande.

Ingen elproduktion är helt fossilfri om man ser till livscykeln inklusive anläggning och avveckling. Beräkningar av olika energislags totala utsläpp varierar beroende på vilka intressen som påverkar beräkningen. Enighet tycks ändå råda om att använda benämningen ”fossilfri” för energislag som inte släpper ut fossila ämnen vid själva elproduktionen.

Vindkraftspolitik

Sveriges hittillsvarande elbehov tillgodoses fossilfritt redan genom vattenkraft och kärnkraft. Vindkraft minskar således inte koldioxidutsläppen i Sverige utan enbart genom att möjliggöra ökad export av el till länder med kolkraftverk.

Riksdag och regering har likväl uppdragit åt myndigheter att verka för vindkraftsutbyggnad, med oundvikligen stor påverkan på natur, landsbygd och berörd befolkning. Det gäller Energimyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner. Statligt utsedda regionala vindkraftssamordnare skall se till att direktiven får genomslag.

Politiken tycks påverka även lagtolkningar och bedömningar av miljöprövningsdelegationer och miljödomstolar. Prövningarna skall dessutom baseras på vindkraftsföretagens egna och i praktiken okontrollerbara uppgifter och underlag.

Vindkraftsel subventioneras av svenska skattebetalare och elkonsumenter. Utländska vindkraftsföretag har etablerat sig i stor omfattning.

Kärnkraften

För att rädda klimatet behöver som bekant världens fossila utsläpp minskas. FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften som nödvändig för att möjliggöra avveckling av den enormt stora användningen av kol och olja.

Kärnkraft av nya generationer kan på sikt bli säkrare och effektivare än de tidigare, utan risk för härdsmälta och med kortare förvaring av utbränt bränsle. I en variant av generation fyra kan torium tänkas som bränsle. Ämnet är vanligt i naturen till skillnad från uran.

Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott har länge framhållit att kärnkraften behövs, jämte vattenkraft, för att som hittills ge stabil och fossilfri elförsörjning i Sverige. Vindkraften har motsvarat elexporten och har medfört kostnader för elsystem och ekonomi. Vetenskapsakademien har förtroendet att dela ut nobelpris, men dess energiutskotts uppfattning har hittills vägt lätt för riksdagens politiker. FN:s rapport har givit frågan ny uppmärksamhet.

Ny politik?

Ebba Busch Thor har framträtt som sanningssägare, med god utdelning i opinionen. Ulf Kristersson har anslutit sig som kärnkraftsförespråkare. Redan tidigare har L och SD varit motståndare till vindkraftssubventionerna och har förordat drift och utveckling av kärnkraft.

Fossilfri el produceras av kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solceller. Vindkraften har begränsad nytta i Sverige och bör av miljöskäl tillåtas enbart till havs.

LK

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.