Livskvalitet i världsklass i hela Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Värmlandssamverkan är sex partier i samverkan – M, C, SiV, KD, L och MP.
Foto: Peter Bäcker
Nu är vi igång. Det är ett nytt år, en ny mandatperiod och ett nytt skede i Värmlands historia. Landstinget, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadbuss har samlats i en ny organisation med namnet Region Värmland.

Värmlandssamverkan är sex partier i samverkan – M, C, SiV, KD, L och MP – som styr regionen med sikte på livskvalitet i världsklass i hela Värmland. Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland – nuvarande och framtida invånare, liksom våra besökare – ska uppleva livskvalitet i världsklass under hela livet, oavsett var i länet man är.

I Region Värmland ska all verksamhet kännetecknas av respektfulla möten. Alla människors lika och okränkbara värde – oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsbehov eller bostadsort – ska vara vägledande.

Region Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Kollektivtrafiken är viktig för en hållbar utveckling. Region Värmland ska erbjuda ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela Värmland, samt till och från länet, så att fler har möjlighet att välja bort bilen. För det behöver kollektivtrafiken bli ännu mer attraktiv och anpassad efter resenärernas behov.

För Värmlands framtid är det avgörande att alla som kan arbeta får möjlighet till det. Näringsliv och offentlig sektor måste kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det är också viktigt att alla invånare, oavsett var i världen man är född, känner en delaktighet i samhället. Fler och starkare företag leder till fler arbetstillfällen och därmed möjlighet för människor att bo och verka i hela Värmland.

I Region Värmland ska vården ha patientens perspektiv. Vården ska arbeta hälsofrämjande, med en helhetssyn på människan. Den vård du behöver ofta ska finnas nära. Vården ska vara tillgänglig, både via telefon, digitalt och personlig kontakt. Som patient ska du ha frihet att välja den vårdcentral du tycker ger bäst kvalitet och tillgänglighet. Det ska också vara lätt att hitta information om de verksamheter som erbjuds av Region Värmland och andra vårdgivare.

Region Värmland ska värna om kultur och bildning i hela Värmland. Kulturen är en grund för människors livskvalitet och bidrar till länets utveckling. I Värmland ska det vara lätt att ta del av och utöva kultur, särskilt för barn och ungdomar.

Värmlandssamverkan har tillsammans styrt hälso- och sjukvården i åtta år. Under den tiden har många saker utvecklats åt rätt håll. Men mycket återstår att göra och framtiden bjuder både på nya utmaningar och nya möjligheter. Nu tar vi nya tag, i den nya organisation som Region Värmland är, för att fortsätta utvecklingen mot livskvalitet i världsklass i hela Värmland.

Värmlandssamverkan:

Fredrik Larsson (M), regionråd

Stina Höök (M), regionråd

Ola Persson (C), regionråd

Marianne Utterdahl (SIV), regionråd

Elisabeth Kihlström (KD), regionråd

Eva Julin Dombrowe (L), regionråd

Jesper Johansson (MP), regionråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.