VF.se

Copyright
Peter Franke är ansvarig utgivare för Värmlands Folkblad. Det är han som avgör vad som publiceras och det är till honom Du ska vända Dig om Du vill ha tillstånd att utnyttja material från VF på Internet till annat än privat bruk. Ansvarig utgivarskapet för publiceringar på Internet regleras av grundlagen för yttrandefrihet. Ansvarig utgivare registreras hos Radio- och TV-verket.

Information om cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om eventuellt användande av cookies, vad dessa har för syfte och hur de kan undvikas.
På vf.se använder vi cookies för att mäta statistik och för att våra interaktiva tjänster ska fungera.
Genom inställningar i din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Vi vill dock varna för att det kan innebära att webbplatsen fungerar sämre, och en del saker kanske inte alls. För att ta reda på hur du stänger av cookies i just din webbläsare, läs instruktioner under "Hjälp"-menyn eller motsvarande.
Läs mer om Cookies på Post & Telestyrelsens hemsida

Får jag använda material ur VF på Internet?
För allt material inom VF på Internet gäller copyright Värmlands Folkblad, såvida inget annat särskilt anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik m m.
Material ur VF på Internet får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av Värmlands Folkblad.
Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt paragraf 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker medarbetarens journalistiska anseende.
Vid inlägg i diskussionsgrupper, chats eller debatter, där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.
Denna information finns tillgänglig för alla i VF på Internet. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.

Vanliga frågor om copyright och upphovsrätt:

Får jag lägga över material från Värmlands Folkblad till min egen hemsida?
Nej. Det är att överföra materialet till annan avsändare än Värmlands Folkblad och mångfaldiga det, och bryter därmed mot upphovsrättslagen. För varje sådan överföring av material krävs tillstånd av Värmlands Folkblad.

Får jag använda citat ur en text i VF på Internet?
Ja, om det är ett kort citat och om källan anges. Här gäller att citatet ska vara korrekt återgivet och endast i den omfattning som god sed kräver och som motiveras av ändamålet. Däremot kan man inte inom ramen för citaträtten vidarebefordra någon annans text som ett självständigt inslag i det egna arbetet - jfr ß 11 och 22 i Upphovsrättslagen.

Får jag länka från min sida till ett material i VF på Internet?
Ja. Till de delar av VF på Internet som är fritt tillgängligt från Internet är det tillåtet. Här gäller dock att materialet inte förvanskas eller placeras i ett sammanhang som strider mot god publicistisk sed.

Får jag köra ut sidor ur VF på Internet på skrivare, ta kopior och skicka ut till anställda på företaget?
Nej. Framtagande och spridning av utskrifter eller fotostatkopior m m av upphovsrättsligt skyddat material är ett mångfaldigande i upphovsrättslagens mening och kräver tillstånd av den som innehar upphovsrätten.

Får jag kopiera material ur VF på Internet till min skolklass för att använda i undervisningen?
Ja. Det s k Bonusavtalet tillåter lärare att kopiera upphovsrättsligt skyddat material för att använda i undervisningen. Här finns dock begränsningar - det får bara vara begränsade avsnitt ur t ex en bok och kopieringen får inte ersätta inköp av läromedel. Man får inte heller framställa fler exemplar än att lärare och elever får var sitt.

Om jag vill använda en bild som finns i VF på Internet - hur gör jag då?
Bilden är skyddad av upphovsrätten. Du måste alltså få tillstånd att använda bilden.

Vi skyddar dina personuppgifter

I olika sammanhang på vf.se förekommer det att du som besökare ombeds att lämna uppgifter om namn, adress, telefon mm. Det gäller t ex när du deltar i tävlingar, beställer/ändrar prenumeration, beställer annons eller tycker till på insändarsidan.
De personuppgifter du lämnar lagras och behandlas på Värmlands Folkblad i överensstämmelse med personuppgiftlagen, PUL. Det innebär att vi inte lagrar uppgifterna längre än nödvändigt och vi lämnar inte ut uppgifterna till andra företag eller organisationer. Vi kan däremot komma att behandla uppgifterna för att fullgöra avtal och för marknadsändamål för oss och våra samarbetspartners, t ex erbjudanden från annonsörer. Du har alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.
I och med att du fyller i ett formulär på vf.se visar du att du samtycker till att vi lagrar uppgifterna i vår databas.
Kontakta oss om du har frågor. Tel. 054-17 56 30 eller via e-post, pul@vf.se.

Lena Fosselius-Peterson
Odd Råberg
Annons

Köp lösnummer

Annons
Annons

Prenumerera

Senaste webbisen

Namn: Benjamin Örnborg
Födelsedag: 2016-09-08
Annons