Fredag, 26 maj - vecka 21
Debatt

Regional utveckling får stå tillbaka för naturvärden

Länsstyrelsen i Värmland ska balansera olika samhällsintressen mot varandra och det är med oro som vi ser att myndigheten har svårt att klara detta. Gång efter annan får regionala utvecklingsvärden stå tillbaka för natur- och friluftsvärden. Detta är på sikt förödande för Värmlands utveckling och konkurrenskraft. Det skriver regionråden Tomas Riste (S) och Stina Höök (M).
Artikeln fortsätter efter annonsen

Region Värmland arbetar aktivt tillsammans med de värmländska kommunerna för att främja ett livskraftigt företagsklimat, en fungerande arbetsmarknad, en funktionell infrastruktur, en bra kollektivtrafik, och inte minst, attraktiva livs- och boendemiljöer i stadsmiljö såväl som på landsbygd. Oberoende av om det handlar om en enskild kommun eller för Värmland som helhet strävar vi efter en hållbar utveckling där olika samhällsintressen balanseras. Här upplever vi att länsstyrelsen ensidigt lyfter fram natur- och friluftsvärden framför andra regionala utvecklingsvärden, vilket inte är rimligt för en myndighet som också har till uppgift att verka för regional utveckling.

Vi är av den uppfattningen att det mycket väl går att balansera olika intressen utan att det strider mot gällande lagstiftning och uppdrag eftersom tolkningsutrymmet är brett. Men det kräver öppenhet, dialog, lyhördhet och en vilja att samverka med berörda parter vilket vi vid flera tillfällen tydliggjort för länsstyrelsen. Låt oss ge några exempel.

Förra året presenterades EU:s vattendirektiv där länsstyrelsen utgör beredningssekretariat åt Vattenmyndigheten med uppgift att stödja myndigheten i arbetet att ta fram och samordna förslag till åtgärdsprogram i sina respektive län. Det gäller också Värmland.

Här har enskilda

<>Under 2014 presenterade

<>Region Värmland lyfte tidigt upp avsaknaden av det lokala perspektivet och vikten av dialog för att forma en samsyn kring både metodik och kriterier såväl som i bedömningen av olika lokala utvecklingsvärden för att balansera de givna natur- och friluftsvärdena. Först efter omfattande påtryckningar hörsammade länsstyrelsen önskan vilket resulterade i ett omarbetat förslag. Förändringen handlade dock inte om en balansering av olika samhällsintressen där lokala värden i attraktiva miljöer lyftes fram, utan var snarare en minskning av vissa natur- och friluftsvärden i oländig terräng där andra lokala värden var obefintliga.

Drygt ett år

<>Det senaste exemplet här i Värmland har vi i Karlstad där detaljplanen för bostadsområdet Katrineberg nyligen fick avslag. Detta trots att Karlstads kommun under tio års tid, i nära dialog med länsstyrelsen, utrett området utifrån såväl strandskydd som naturvärden. Cirka 20-talet särskilda utredningar har tagits fram inom ramen för planarbetet. Allt från en förstudie om skattning av ål till olika naturinventeringar.

Planarbetet har också

<>I en debattartikel i NWT i maj i fjol slog länsstyrelsen fast att bostadsfrågan blir alltmer aktuell i allt fler kommuner. Man efterlyste därför större samverkan kring byggandet av bostäder i länet. Vi välkomnar detta och medverkar gärna, men samverkan måste utgå från en dialog om de värden vi måste förhålla oss till för att kunna utveckla ett konkurrenskraftigt Värmland.

På uppdrag av Region Värmlands styrelse:

Tomas Riste (S) och Stina Höök (M)

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 1)
Regional utveckling får stå tillbaka för naturvärden

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!